آزمون سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

در آزمون سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان ، ما در تست کارآفرینی مدیرنو، 8 ویژگی بارز کارآفرینان را در اختیار شما قرار می‌دهیم. تست سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان توسط یکی از اساتید کشورمان، اسدالله کُردنائیج و همکاران طراحی شده. تست سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان شامل 95 سوال می باشد که نحوه پاسخ دهی به آن ها به صورت 4 گزینه ای درجه ای می‌باشد. در انتها 8 ویژگی شخصیتی شما سنجیده می‌شوند و در اختیارتان قرار می‌گیرد. 

تست و آزمون سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

کارآفرین کیست؟

کارآفرین کسی ست که متعهد  می‌شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. کارآفرین به عنوان یک مبتکر شناخته می‌شود. او منبع ایده ها، کالاها، خدمات و رویه های جدید است. کارآفرین با ایجاد ریسک، مشاغلی را ایجاد می‌کند که منتهی به پاداش و سود خواهد شد. کارآفرینان به لحاظ رهبری، مدیریت، نوآوری،کارایی پژوهشی و توسعه ای، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و تشکیل صنایع جدید، سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند. کارآفرینان فرصت هایی را تشخیص می‌دهند که در نظر دیگران بغرنج یا آشفته جلوه می‌کند. روند راه اندازی مشاغل و ایجاد کسب و کار جدید که با خطرپذیری و عدم قطعیت همراه است، کارآفرینی نام دارد.

نقش کارآفرین ها

کارآفرینان با استفاده از مهارت ها و ابتکارشان برای پیش بینی نیاز ها و ایده های جدید، نقش اساسی را در هر اقتصادی بازی  می‌کنند. کارآفرینی که به سود، شهرت و فرصت های مستمر رشد برسد، موفق است. کارآفرینی که نتواند به این عوامل دست یابد کارآفرین ناموفقی خواهد بود. 

تست و آزمون سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

3 فعالیت اصلی کارآفرین ها

ویژگی مشترک کارآفرینان کدام اند؟

تست و آزمون سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

آزمون سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان

آزمون ویژگی شخصیتی کارآفرینان توسط یکی از اساتید کشورمان، اسدااله کردنائیج و همکاران طراحی شده. تست ویژگی شخصیتی کارآفرینان شامل 95 سوال  می‌باشد. نحوه پاسخ دهی به تست ویژگی شخصیتی کارآفرینان به صورت 4 گزینه ای درجه ای  می‌باشد. در انتها 8 ویژگی شخصیتی شما سنجیده  می‌شوند و در اختیارتان قرار می گیرد. این 8 ویژگی شامل: نیاز به موفقیت، کانون کنترل درونی، ریسک پذیری متعادل، سلاست فکری، عملگرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی، چالش طلبی.

مجموع امتیازی که در همه این موارد کسب  می‌کنید مربوط به ویژگی کارآفرینی فردی شماست. که با توجه به امتیاز به دست آمده یک پیوستار از بسیار ضعیف تا بسیار قوی را شامل  می‌شود. شرکت در این آزمون 15 دقیقه زمان  می‌برد، اگر برای ادامه آماده اید کلیک کنید.

به آزمون