013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

تعاونی، ملایم، فهیم، دیپلماتیک. گوش می دهد، می سازد، از اصطکاک جلوگیری می کند، آب را آرام می کند.

آنچه خواهید دید

معرفی کلی

افراد دارای شخصیت کارگر تیم (TW) کسانی هستند که نقش حمایتی و پشتیبانی دارند. آنها مطمئن می شوند که اعضای تیمشان به طور موثر با هم کار می کنند. این افراد نقش مذاکره کننده را در تیم ایفا می کنند و انعطاف پذیر، دیپلماتیک و فهیم هستند. این افراد معمولاً افراد محبوبی هستند که به خودی خود بسیار توانا هستند، اما ساختن یک تیم قوی و کمک به افراد را در اولویت قرار می دهند. نقاط ضعف آنها ممکن است تمایل به عدم تصمیم گیری و داشتن مواضع ممتنع و خنثی در طول بحث و تصمیم گیری باشد.

آزمون بلبین

کاربر گرامی درصورتیکه هنوز تست بلبین را انجام نداده اید، برای دریافت توضیحات کامل این نقش تیمی و برای شناخت جایگاه خودتان در محیط کار و تیم، در آزمون بلبین مدیرنو شرکت کنید. با شرکت در آزمون جزئیات بیشتری شامل: "شعارها و عبارات مختص این شخصیت، نقاط قوت، نقاط ضعف مجاز، کارهای غیرمجاز، نقش در تیم و رابطه بین فردی در محیط کار" دریافت خواهید کرد.