013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

مصمم، با اراده، خودجوش و کوشا، فداکار.
در مواقع کمبود، دانش و مهارت را ارائه می دهد.

آنچه خواهید دید

معرفی کلی

افراد دارای شخصیت متخصص (SP) کسانی هستند که دانش تخصصی برای انجام کار را دارند. آنها به مهارت ها و توانایی های خود افتخار می کنند و برای حفظ موقعیت حرفه ای خود تلاش می کنند. وظیفه آنها در تیم این است که در زمینه کاری خود متخصص باشند و کاملاً خود را متعهد به حوزه تخصصی خود می کنند. این امر ممکن است مشارکت آنها با سایرین را محدود کند، و منجر به مشغول شدن به مسائل فنی برای رسیدن به رویای بزرگتر شود.

آزمون بلبین

کاربر گرامی درصورتیکه هنوز تست بلبین را انجام نداده اید، برای دریافت توضیحات کامل این نقش تیمی و برای شناخت جایگاه خودتان در محیط کار و تیم، در آزمون بلبین مدیرنو شرکت کنید. با شرکت در آزمون جزئیات بیشتری شامل: "شعارها و عبارات مختص این شخصیت، نقاط قوت، نقاط ضعف مجاز، کارهای غیرمجاز، نقش در تیم و رابطه بین فردی در محیط کار" دریافت خواهید کرد.