013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

اهل چالش، پویا، در فشار رشد می کند. انگیزه و شجاعت برای غلبه بر موانع را دارد.

آنچه خواهید دید

معرفی کلی

افراد دارای شخصیت موتور محرک هستند که تیم را برای پیشرفت به چالش می کشند. آنها افرادی پویا و معمولاً برونگرا هستند که از تحریک دیگران، زیر سوال بردن هنجارها و یافتن بهترین رویکردها برای حل مشکلات لذت می برند. فرد دارای موتور محرک کسی است که همه چیز را به حرکت در می آورد تا مطمئن شود که همه احتمالات در نظر گرفته شده و تیم از کار در نمی رود. شکل‌دهنده‌ها اغلب موانع را به‌عنوان چالش‌های هیجان‌انگیز می‌بینند، و زمانی که دیگران تمایل به ترک کردن دارند، شهامت آن را دارند که به آن ادامه دهند. نقاط ضعف بالقوه آنها ممکن است بحث و جدل کردن باشد و ممکن است به احساسات افراد توهین کنند.

آزمون بلبین

کاربر گرامی درصورتیکه هنوز تست بلبین را انجام نداده اید، برای دریافت توضیحات کامل این نقش تیمی و برای شناخت جایگاه خودتان در محیط کار و تیم، در آزمون بلبین مدیرنو شرکت کنید. با شرکت در آزمون جزئیات بیشتری شامل: "شعارها و عبارات مختص این شخصیت، نقاط قوت، نقاط ضعف مجاز، کارهای غیرمجاز، نقش در تیم و رابطه بین فردی در محیط کار" دریافت خواهید کرد.