013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

برونگرا، مشتاق، ارتباطی. فرصت ها را بررسی می کند. دایره مخاطبین را گسترش می دهد.

آنچه خواهید دید

معرفی کلی

جستجوگران منابع یا پژوهشگران منابع، افرادی مبتکر و کنجکاو هستند. آنها گزینه های موجود را بررسی می کنند، روابط و مخاطبین را گسترش می دهند و برای منابع از طرف تیم مذاکره می کنند. آنها اعضای مشتاق تیم هستند که ذینفعان خارجی را شناسایی و با آنها کار می کنند تا به تیم کمک کنند تا به هدف خود دست یابد. آنها دوستانه و اجتماعی و اغلب برونگرا هستند، به این معنی که دیگران اغلب پذیرای آنها و ایده هایشان هستند. از جنبه منفی، آنها ممکن است به سرعت اشتیاق خود را از دست بدهند، و اغلب بیش از حد خوش بین هستند.

آزمون بلبین

کاربر گرامی درصورتیکه هنوز تست بلبین را انجام نداده اید، برای دریافت توضیحات کامل این نقش تیمی و برای شناخت جایگاه خودتان در محیط کار و تیم، در آزمون بلبین مدیرنو شرکت کنید. با شرکت در آزمون جزئیات بیشتری شامل: "شعارها و عبارات مختص این شخصیت، نقاط قوت، نقاط ضعف مجاز، کارهای غیرمجاز، نقش در تیم و رابطه بین فردی در محیط کار" دریافت خواهید کرد.