013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

خلاق، با قدرت تخیل بالا، غیر متعارف. مشکلات سخت را حل می کند.

آنچه خواهید دید

معرفی کلی

فرد ایده پرداز، فرد مبتکر خلاقی است که با ایده ها و رویکردهای جدید می آید. اگر از آنها تمجید کنید رشد می کنند، اما انتقاد به ویژه برای آنها سخت است. ایده پردازها اغلب درونگرا هستند و ترجیح می دهند جدا از تیم کار کنند. از آنجایی که ایده‌های آن‌ها بسیار بدیع هستند، ممکن است گاهی غیرعملی باشند. آنها همچنین ممکن است ارتباطات ضعیفی داشته باشند و می توانند پارامترها و محدودیت های داده شده را نادیده بگیرند.

آزمون بلبین

کاربر گرامی درصورتیکه هنوز تست بلبین را انجام نداده اید، برای دریافت توضیحات کامل این نقش تیمی و برای شناخت جایگاه خودتان در محیط کار و تیم، در آزمون بلبین مدیرنو شرکت کنید. با شرکت در آزمون جزئیات بیشتری شامل: "شعارها و عبارات مختص این شخصیت، نقاط قوت، نقاط ضعف مجاز، کارهای غیرمجاز، نقش در تیم و رابطه بین فردی در محیط کار" دریافت خواهید کرد.