013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

پر زحمت، وظیفه شناس، مضطرب. خطاها و حذفیات را جستجو می کند. به موقع تحویل می دهد.

آنچه خواهید دید

معرفی کلی

افراد دارای شخصیت تمام کننده کسانی هستند که پروژه ها را به طور کامل پایان یافته می بینند. آنها اطمینان می دهند که هیچ اشتباه یا حذفی وجود نداشته و به کوچکترین جزئیات توجه می کنند. تمام کننده ها بسیار نگران ضرب الاجل هستند و تیم را تحت فشار قرار می دهند تا مطمئن شوند که کار به موقع انجام می شود. در توصیف افراد دارای شخصیت تمام کننده باید بگوییم که آنها کمال گرایان منظم، وظیفه شناس و مضطرب بیان می شوند. ممکن است یک فرد دارای شخصیت تمام کننده به طور غیر ضروری نگران باشد. ممکن است به سختی بتوان کار را به آنها واگذار کرد.

آزمون بلبین

کاربر گرامی درصورتیکه هنوز تست بلبین را انجام نداده اید، برای دریافت توضیحات کامل این نقش تیمی و برای شناخت جایگاه خودتان در محیط کار و تیم، در آزمون بلبین مدیرنو شرکت کنید. با شرکت در آزمون جزئیات بیشتری شامل: "شعارها و عبارات مختص این شخصیت، نقاط قوت، نقاط ضعف مجاز، کارهای غیرمجاز، نقش در تیم و رابطه بین فردی در محیط کار" دریافت خواهید کرد.