013-34934 / 021-22130611

برای دریافت مشاوره کسب و کار کلیک کنید.

بالغ، با اعتماد به نفس، یک رئیس خوب. اهداف را روشن می کند، تصمیم گیری را ارتقا می دهد، به خوبی تفویض اختیار می کند.

آنچه خواهید دید

معرفی کلی

هماهنگ کننده ها کسانی هستند که نقش سنتی رهبری تیم را بر عهده می گیرند و از آنها به عنوان "رئیس" نیز یاد می شود. افراد داری شخصیت هماهنگ کننده تیم را به سمت اهدافی که درک می کنند هدایت می کنند. هماهنگ کننده ها اغلب شنوندگان عالی هستند و به طور طبیعی می توانند ارزشی را که هر یک از اعضای تیم برای کسب و کار به ارمغان می آورد، تشخیص دهند. آنها آرام و خوش اخلاق هستند و وظایف را به صورت بسیار مؤثر به افراد محول می کنند. نقاط ضعف بالقوه آنها این است که ممکن است مسئولیت های بیش از حد به افراد محول کنند و ممکن است تمایل به دستکاری امور داشته باشند.

آزمون بلبین

کاربر گرامی درصورتیکه هنوز تست بلبین را انجام نداده اید، برای دریافت توضیحات کامل این نقش تیمی و برای شناخت جایگاه خودتان در محیط کار و تیم، در آزمون بلبین مدیرنو شرکت کنید. با شرکت در آزمون جزئیات بیشتری شامل: "شعارها و عبارات مختص این شخصیت، نقاط قوت، نقاط ضعف مجاز، کارهای غیرمجاز، نقش در تیم و رابطه بین فردی در محیط کار" دریافت خواهید کرد.