سمینارهای مدیریتی و کسب و کار

سمینار VIP مدیریت و رهبری بهمن 97
jamali

سمینار VIP مدیریت و رهبری بهمن 97

آموزش مدیریت و رهبری مخاطبان: مدیران عامل، ارشد و سرپرستان سازمان خلاصه ای از سمینار آموزش مدیریت و رهبری: این سمینار با حضور جمع کثیری