طرح پژوهشی صنایع

تابستان 1400

طرح پژوهشی ” تاثیر تعهد سازمانی بر بهره وری فردی ” در سازمان های تا 150 نفر نیروی انسانی در استان گیلان.