طرح پژوهشی صنایع

تابستان ۱۴۰۰

طرح پژوهشی ” تاثیر تعهد سازمانی بر بهره وری فردی ” در سازمان های تا ۱۵۰ نفر نیروی انسانی در استان گیلان.

دعوت به همکاری