باسلام و احترام

  پاسخ های شما به این پرسشنامه صرفا جهت تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار می گیرد، لذا خواهشمند است با پاسخ های صادقانه خویش ما را در انجام این پژوهش یاری نمایید، پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه قدردانی می شود.

web hit counter