آزمون معتبر نیست

آزمون معتبر نیست

آزمون معتبر نیست

آزمون معتبر نیست

آزمون معتبر نیست

آزمون معتبر نیست

چارت نئو

نمره های در محدوده "نامطلوب و خیلی نامطلوب" نشان از مشکلات دارد.

آزمون معتبر نیست

باز بودن 40 (در حد متوسط)

بازبودن ( انعطاف پذیری ) : نمره بالای این مقیاس انعطاف پذیری بیشتر را نشان می دهد. بازبودن به جنبه ها و محدوده های تجربی که فرد در برابر آنها انعطاف پذیر است اختصاص داده شده است (نمره بالاتر از 55 در حد مطلوب ( انعطاف پذیر) و یا در حد خیلی مطلوب است) و شامل موارد زیر است:

کم رویی تخیل: 62 (در حد مطلوب)
تصورات روشن و زندگی تخیلی فعال، خلاقیت و عمق دادن به تخیل

کم رویی زیبا شناسی: 22 (در حد خیلی نامطلوب)
افرادی که به هنر و زیبابی توجه می کنند

کم رویی عواطف: 46 (در حد متوسط)
فرد دارای قدرت خوبی برای درک عواطف و هیجانات شخصی است و دیدگاه مثبت نسبت به هیجانات دارد.

کم رویی علائق و فعالیت ها: 62 (در حد مطلوب)
علاقمند به فعالیت های مختلف مانند رفتن به محل های جدید و خوردن غذاهای غیر معمول

کم رویی نظرات: 32 (در حد خیلی متوسط)
مشتاق و علاقمند به داشتن ذهنی باز و درک جنبه های نوین

کم رویی ارزش ها: 42 (در حد متوسط)
باز بودن در ارزش ها یعنی آمادگی برای شنیدن و دیدن ارزش هایی غیر از ارزش های خود شخص و امتحان مجدد ارزشهای اجتماعی، سیاسی و مذهبی.

آزمون معتبر نیست

توافق 30 (در حد نامطلوب)

توافق: شاخص توافق بر گرایشات ارتباط بین فردی است و این شاخص به سمت جنبه های مثبت اجتماعی و سلامت روانی بیشتر سوق دارد (نمره بالاتر از 55 در حد مطلوب و یا در حد خیلی مطلوب است). در حد خیلی نامطلوب اختلالات شخصیت خودشیفتگی، ضداجتماعی و پارانوئید همراه است و شامل:

اضطراب اعتماد: 50 (در حد متوسط)
این افراد به دیگران اعتماد کرده و دیگران نیز می توانند به آن ها اعتماد کنند.

کم رویی رک گویی: 30 (در حد نامطلوب)
افراد با سادگی و صداقت

افسردگی نوع دوستی (همدردی): 52 (در حد متوسط)
دوستدار دیگران و امدادگر بودن

کم رویی تبعیت: 42 (در حد متوسط)
با واکنش های فرد به تعارض های بین فردی ارتباط دارد.

تکانشوری تواضع: 44 (در حد متوسط)
این افراد منافع خود را نادیده می گیرند( البته اگر فردی در محدوده خیلی نامطلوب باشد این امکان که او دارای اختلال شخصیت خودشیفته بیمارگونه نیز است، وجود دارد ).

استرس درک دیگران: 42 (در حد متوسط)
این مقیاس وجوه همدلی و توجه به دیگران را اندازه می گیرد. ( در محدوده مطلوب افراد واقع بین، دارای ترجیحات منطقی براساس واقعیت ها و در محدوده نامطلوب این امکان که او دارای اختلال شخصیت وابسته بیمارگونه نیز باشد وجود دارد ).

آزمون معتبر نیست

عصبیت 46 (در حد متوسط)

عصبیت یا روان نژندی میزان سازگاری، ناسازگاری و ثبات عاطفی را می سنجد (نمره بالاتر از 55 در حد نامطلوب و یا در حد خیلی نامطلوب است) و شامل موارد زیر است:

اضطراب اضطراب: 44 (در حد متوسط)
افراد مضطرب نگران و یا مستعد نگرانی، ترسیده، عصبی، پرتنش و وحشت زده هستند.

کم رویی خشم و کینه: 52 (در حد متوسط)
گرایش فرد به تجربه های خشم و حالت های وابسته به آن همچون احساس درماندگی و ناکامی.

افسردگیافسردگی: 38 (در حد نامطلوب)
این افراد ناامید بوده و تنهایی را اغلب با غم و اندوه تجربه می کنند.

کم رویی کمرویی (حساسیت بین فردی): 42 (در حد نامطلوب)
هیجان شرم و دستپاچگی هسته اصلی این صفت می باشد. افرادکمرو درمیان دیگران ناراحت، حساس به ریشخند دیگران و مستعد احساس حقارت هستند، کمرویی شبیه شرم و اضطراب اجتماعی است.

تکانشوری تکانش وری: 56 (در حد متوسط)
عدم توانایی کنترل امیال و هوس ها

استرس آسیب پذیری از استرس: 50 (در حد متوسط)
آسیب پذیری نسبت به استرس ( به معنی فشار روانی ناشی از مشکلات روزمره که توانایی فرد را مختل می کند).

آزمون معتبر نیست

وجدانی بودن 32 (در حد نامطلوب)

وجدانی بودن: فرد با وجدان دارای هدف و خواست های قوی و از پیش تعیین شده است (نمره بالاتر از 55 در حد مطلوب و یا در حد خیلی مطلوب است) برخی این شاخص را تمایل به موفقیت نامیده اند و شامل موارد زیر است:

اضطراب شایستگی: 40 (در حد متوسط)
شایستگی به احساس فرد نسبت به توانایی ها، عقل، تدبیر و تأثیر بر محیط باز می گردد.

کم رویی نظم و انضباط: 38 (در حد نامطلوب)
افرادی مرتب، آراسته و با نظم و ترتیب هستند ( البته اگر فردی در محدوده خیلی نامطلوب باشد این امکان که او دارای اختلال شخصیت وسواسی باشد نیز وجود دارد).

افسردگی وظیفه شناسی: 32 (در حد نامطلوب)
این افراد با نظارت وجدانشان به انجام اعمال فردی می پردازند.

کم رویی تلاش برای موفقیت: 28 (در حد خیلی نامطلوب)
این افراد سالم و پر تلاش بوده و اکثراً دارای اهداف مشخصی می باشند.

تکانشوری خویشتنداری ( نظم دورنی ): 40 (در حد متوسط)
این افراد کاری را که آغاز کرده اند حتی با وجود تحمل سختی و مشکلات به سرانجام می رسانند.

استرس انعطاف پذیری: 40 (در حد متوسط)
گرایش به تفکر دقیق قبل از عمل و سپس نبود انعطاف پذیری در برنامه است.

نمره بالای این مقیاس را افراد برون گرا و نمره پایین این مقیاس را افراد درون گرا تشکیل می دهند.

آزمون معتبر نیست

درونگرایی/برونگرایی 50 (در حد متوسط)

برون گرایی: برون گراها افرادی اجتماعی، دوستدار دیگران، باجرأت، فعال، سرخوش، با انرژی، خوشبین، دوستدار هیجان و تحریک و امیدوار به موقعیت هایشان و آینده، کنجکاو و در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند.
درون گرایی: درون گراها افرادی محافظه کار، مستقل، تکرو، خجالتی، خوددار، یکنواخت و متعادل، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.

اضطراب صمیمیت (گرم بودن): 46 (در حد متوسط)
بیشترین ارتباط باکیفیت را در رابطه بین فردی دارند.

کم رویی جمع گرایی (معاشرتی بودن): 50 (در حد متوسط)
این افراد از بودن در جمع لذت می بردند و احساس شادمانی می کنند.

افسردگی قاطعیت (ابراز وجود): 48 (در حد متوسط)
این افراد قادر هستند توانایی های خود را باجرأت بیان نمایند.

کم رویی فعال بودن: 44 (در حد متوسط)
این افراد از فعالیت لذت می برند.

تکانشوری هیجان خواهی: 62 (در حد مطلوب)
این افراد هیجان های بالا و تحریک پذیری را تجربه می کنند.

استرس هیجانات مثبت: 46 (در حد متوسط)
این افراد تمایل به تجربه هیجان های مثبت مانند شادی، لذت، عشق و … دارند.

سبک زندگی شما

سطح بهزیستی – احساسی

سطح بهزیستی – بدبین افسرده

سطح بهزیستی – بی تفاوت

سطح بهزیستی – خوشبین و شاد

سبک دفاعی – حساس

سبک دفاعی – ناسازگار

سبک دفاعی – سازگار

سبک دفاعی – غیر حساس

سبک کنترل خشم – محجوب

سبک کنترل خشم – تندخو

سبک کنترل خشم – آسان گیر

سبک کنترل خشم – خونسرد

سبک کنترل محرک – بیش کنترلی

سبک کنترل محرک – بی کنترلی

سبک کنترل محرک – هدایت شده

سبک کنترل محرک – آرام

سبک علایق: تعاملگران خلاق

سبک علایق: مشتریان اصلی

سبک علایق: درون نگرها

سبک علایق: خانه نشین ها

سبک تعاملات: تعاملگرا

سبک تعاملات: پیشرو

سبک تعاملات: متواضع

سبک تعاملات: تقابل گرا

سبک فعالیت: فعال و کاری

سبک فعالیت: اهل تفریح

سبک فعالیت: زحمت کش

سبک فعالیت: بی حالی

سبک نگرش: ترقی خواهان

سبک نگرش: آزاد اندیشان

سبک نگرش: سنت گرایان

سبک نگرش: معتقدان مصمم

سبک یادگیری: دانشجویان ارشد

سبک یادگیری: رویا پردازان

سبک یادگیری: معتقد به مرجع

سبک یادگیری: دانشجویان بی میل و رقبت

سبک شخصیتی: دوست مؤثر

سبک شخصیتی: خوش نیت ها

سبک شخصیتی: پیشرفت برای خود

سبک شخصیتی: تافته جدابافته