۲.۶ گرامر: اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

Please sign up for the course before starting the lesson.

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به همراه there is و there are اسامی قابل شمارش: به آن دسته از اسامی گفته می شود که می توان آن ها را شمرد. یعنی تعداد آن ها مشخص است و می توان تعداد دقیق آن ها را ذکر نمود که هم حالت مفرد و هم حالت […]

Back to: زبان انگلیسی سطح متوسط