۲.۹ عبارت :گرامرused to

این عبارت در زمان گذشته به کار می رود و نشان دهنده ی عملی است که در گذشته به صورت یک عادت در آمده بود اما اکنون متوقف گردیده است، بعد از این عبارت همیشه مصدر بدونto را به کار می بریم. مثال: She used to read comic books.