۲.۷ گرامر : فرق some/any/no

Some: در جملات مثبت به همراه اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به کار می رود. لازم به ذکر است که some تنها به همراه اساس قابل شمارش جمع به کار می رود . مثال: There is some tea in the cup. There are some chairs in the classroom. any : در جمله های […]