۲.۱۰ گرامر: اسم مصدر

در زبان انگلیسی اسم مصدر (Gerunds) با اضافه کردن ing  به انتهای شکل ساده فعل ساخته می شود. اسم مصدر در جمله همانند اسم عمل می کند. موارد استفاده از اسم مصدر به شرح زیر می باشد : ۱-به عنوان فاعل جمله مثال: Finding  a job is difficult here. Going to cinema is fun. به عنوان مفعول جمله که […]