۲.۱ گرامر: زمان حال استمراری

این زمان برای بیان اعمالی استفاده می شود که در حال حاضر در حال وقوع هستند. مثال: I am playing the piano now. امکان دارد این زمان برای بیان اعمالی به کار رود که در حال حاضر در حال وقوع هستند اما نیازی نیست که حتماً در لحظه ی صحبت کردن در حال انجام باشند. […]