۲.۳ گرامر: ضمایر ملکی و ضمایر مفعولی

ضمیر ملکی: عبارتی است که علاوه بر ضمیر بودن، مالکیت را نیز نشان می دهد و در واقع به جای صفت ملکی و اسم به کار برده می شود. به جملات زیر توجه نمایید: This is my book and that is your book. در جمله ی بالا از صفات ملکی استفاده شده است اکنون به […]