۲.۵ گرامر : زمان گذشته ی استمراری

این زمان توصیف کننده ی کاری است که به صورت استمرار در گذشته به وقوع پیوسته است. ساختار گرامری : ing+ فعل اصلی+ was/were+ فاعل مثال: I was teaching at 8 o`clock this morning. فرم منفی: برای منفی کردن زمان گذشته استمراری کافی است عبارت not را به فعل های am/is/are اضافه کنیم. مثال: I […]