۲.۴ گرامر: زمان گذشته ساده

زمان گذشته ی ساده برای اشاره به اعمالی به کار می رود که در زمان معینی در گذشته شروع، و تمام شده اند. فرمول نوشتن جملات به زمان گذشته ی ساده بدین شرح است که باید در ابتدا فاعل و سپس گذشته ی فعل اصلی را در جمله به کار برد. فرم منفی: برای منفی […]