چقدر امتیاز آوردید؟

۲۰۰ – ۳۰۰ امتیاز آفرین بر شما! شما فرد بسیار ماهری هستید که بیش تر اوقات نسبت به احساسات دیگران حساس است. شما شاگرد اول کلاسید! ۱۰۰-۲۰۰ امتیاز شما با مردم خیلی خوب هستید و حدوداً احساس می کنید که اوضاع چطور است. شما با پشتکار و تمرین می توانید در زمینه ارتباط با دیگران […]