مفاهیم اولیه زبان بدن

تا چه اندازه با مفاهیم و علائم زبان بدن آشنا هستید؟ تا چه اندازه به تاثیر زبان بدن در مذاکرات روزمره واقفید؟ چقدر می توانید تضادهای زبان بدن را تشخیص دهید؟  باید خاطر نشان کنیم تا زمانی که مهارت ذاتی نداشته باشید و یا از معلومات (دانش) مکفی در زمینه زبان بدن برخوردار نباشید نمی […]