مفاهیم اولیه در بازاریابی

مقدمه در این دوره آموزشی سعی بر آن است تا مقوله بازاریابی را از ابتدایی ترین مباحث تا حرفه ای ترین آن ها با جزئیات مرتبط با بازار ایران مطرح نماییم. برخی بازاریابی را با ترویج اشتباه می گیرند. ترویج زمانی موثر است که شما یک محصول عالی داشته باشید و بخواهید نسبت به توسعه […]