متداول ترین حرکات مربوط به دروغ گویی

۱- پوشاندن دهان پوشاندن دهان به وسیله دست به هر شکلی، واکنش مغز در برابر واژه های دروغین است که بر زبان آورده می شود. حال ممکن است با دستانی باز یا مشت شده جلوی دهان گرفته شود یا به صورت سرفه های قلابی دهان پوشیده شود. ۲- لمس بینی محققان “سمینار بویایی و چشایی” […]