سوالات

۱-سه نشانه اصلی موجود در این تصویر کدامند؟ ۲-پنج نشانه اصلی کدامند؟ ۳- پنج نشانه اصلی کدامند؟ ۴- چهار نشانه اصلی کدامند؟ ۵-چهار نشانه اصلی کدامند؟ ۶- سه نشانه ی اصلی کدامند؟ ۷- سه نشانه ی اصلی کدامند؟ ۸- دو نشانه ی اصلی کدامند؟ ۹- سه نشانه ی اصلی کدامند؟