سایر حرکات متداول دست ها

دست ها را از پشت بدن گرفتن عواطف مربوط به این حرکت حاکی از احساس برتری ، اعتماد به نفس و قدرت است . افرادی که موقع را رفتن سرشان را بالا می گیرند ، چانه شان را پیش می آورند و با یکی از دستهایشان دست دیگری را از پشت می گیرند ، برتری […]