۲.۸ گرامر: زمان آینده ی ساده و آینده ی استمراری

برای ساختن این زمان از افعال کمکی will و shall  بعد از فاعل استفاده می کنیم و پس از آن ها مصدر بدون to داریم یعنی فعل به صورت ساده به کار می رود. مثال: I will see you tomorrow. فرم منفی و سوالی:  برای منفی کردن این زمان عبارت not را اضافه می نماییم […]