روش های دست دادن

– اینکه چرا دست دادن بین مردم مرسوم شده به دوران روم باستان باز می گردد که مردان به دلیل چک کردن عدم همراه داشتن دشنه در زیر آستین فرد مقابل، دست دادن با گرفتن پایین بازو را متداول نمودند. – در تعاملات تجاری نیز برای تایید روابط فی مابین بعد از عقد قراردادها دست […]