دست های گره کرده

دست های گره کرده : در هم آمیختن انگشتان در دست، نشانه اضطراب ، نگرش محدود و منفی است . از طرفی زمانی که شخصی تواماً با گره کردن انگشتان، لبخند  نیز برلب دارد نشان از اعتماد به نفس است. [boc_message type=” attention]زمانی که شخصی در حین مذاکره از دست های گره کرده استفاده می […]