حالات دست

براساس نظر دانشمندان، اتصالات عصبی بین دست ها و مغز بیشتر از اتصالات عصبی بین بخش های دیگر بدن است. به همین دلیل به راحتی می توان با تحلیل حرکت دستان فرد مقابل اعماق ذهن وی را بازخوانی و در مذاکرات به مبتدی ترین شکل استفاده نمود. به طور مثال : افراد راست دست درهنگام […]