جوابها

پاسخ ۱) این نمونه خوبی از مجموعه حرکات مربوط به گشودگی و باز بودن است.  ۱-کف دست ها کاملاً به وضعیت مطیعانه باز شده . ۲- انگشتان از هم فاصله گرفته اند تا تاثیر بیشتری در این حرکت ایجاد کنند و تهاجمی نبودن شخص را نشان دهند. ۳-کل بدن شخص باز است و نشان می […]