توضیح آزمون

وقتی بیشتر مردم به کسی نگاه می کنند به طور کلی آن شخص را می بینند، اما جزئیات فاش کننده ای را که بعداً با نگاه دقیق معلوم می شود را نمی بینند. در مورد زبان بدن هم همینطور است. در دوره آموزشی زبان بدن با اصول و مفاهیم زبان بدن آشنا شدید آزمون حاضر […]