تاثیر نگاه در مصاحبه های استخدامی

بر خلاف باور عمومی که بر نگاه مداوم بین مصاحبه شونده و مصاحبه گر تاکید می کند، باید در این نوع از مذاکرات از نگاه های منقطع و به موقع استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که در ثانیه های اول مصاحبه، مصاحبه گر تمام مشخصات ظاهری مصاحبه شونده را به سرعت برانداز می کند. […]