تاثیر لبخند زدن در زبان بدن

همه ما از تاثیر لبخند در روابط بسیار شنیده ایم و شاید این مبحث کمی پیش پا افتاده و ساده تلقی شود. در این جلسه می خواهیم رموز لبخند را بیشتر رمز گشایی نموده و تفاوت های محسوس بین لبخند های واقعی و ساختگی را با هم مرور کنیم. تغییرات صورت گرفته در چهره در […]