انواع نگاه کردن

عموماً سه نوع نحوه نگاه کردن وجود دارد: ۱- نگاه معمولی در جریان دیدارهای معمولی، چشمان شخص ۴۰ درصد اوقات به منطقه مثلثی شکل چهره شخص دیگر، بین چشم و دهان او را نگاه می کند. ۲- نگاه صمیمانه این نگاه در واقع مربوط به بین چشم ها و قسمت پایین چانه تا بخش های […]