انواع لبخندهای معمول

۱- لبخند با لبان بسته این لبخند تنها با کشیده شدن عضلات دهان بدون بیرون آمدن دندان ها تشکیل می شود. این لبخند، حاوی راز، عقیده و یا نگرشی است که فرد نمی خواهد آشکار سازد. این نوع لبخند محبوب زنان بوده و بیشتر در بین همین قشر استفاده می شود. درک تصنعی بودن و […]