انواع حرکات دست به سینه

حرکت دست به سینه با مشت گره کرده : این حرکت علاوه بر نگرش منفی و مخالف با موضوع بحث، نشان از حالت تهاجمی داشته و در صورتی که با سرخی صورت یا لبخندی با لبان بسته همراه باشد، حتماً باید ریشه یابی شود تا این حالت برطرف گردد. تنها نگرش جهت ادامه روند مذاکره، […]