۲.۲گرامر: افعال با قاعده و افعال بی قاعده

گاهی اوقات لازم است که از فرم گذشته (قسمت دوم) و یا قسمت سوم (اسم مفعول)  افعال در جملات استفاده نماییم بنابراین باید با شیوه ی تبدیل افعال به حالت گذشته و یا اسم مفعول آشنا شویم. از این نظر می توان گفت که افعال به دو قسمت تقسیم می شوند: با قاعده و بی […]