فرم ویژه مجموعه های تحت مشاوره

بازخورد مجموعه های تحت مشاوره

فرم ویژه مجموعه های تحت مشاوره

این فرم مخصوص مجموعه های تحت مشاوره مدیران نواندیش می باشد.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .