013-34934

فرم اطلاعات اولیه جهت ارزیابی

حوزه های کاری *(Required)

واحدهای کاری

در سازمان چه واحد هایی وجود دارد و در هر واحد چه تعداد نیروی انسانی با چه سطوح و سمت های کاری مشغول به فعالیت هستند؟
(در صورت تکراری بودن افراد در سمت های مختلف فقط در یک سمت شمارش شوند- ملاک تعداد افراد می باشد.)
واحد ها شامل :
واحد اداری
تعداد مدیر
تعداد سرپرست
تعداد کارشناس
تعداد کارمند/کارگر
واحد مالی
تعداد مدیر
تعداد سرپرست
تعداد کارشناس
تعداد کارمند/کارگر
واحد فروش
تعداد مدیر
تعداد سرپرست
تعداد کارشناس
تعداد کارمند/کارگر
واحد بازرگانی
تعداد مدیر
تعداد سرپرست
تعداد کارشناس
تعداد کارمند/کارگر
واحد انبار
تعداد مدیر
تعداد سرپرست
تعداد کارشناس
تعداد کارمند/کارگر
واحد تولید
تعداد مدیر
تعداد سرپرست
تعداد کارشناس
تعداد کارمند/کارگر
دیگر واحدها
نام بخش
تعداد مدیر
تعداد سرپرست
تعداد کارشناس
تعداد کارمند/کارگر
 
برای افزودن واحد روی (+) کلیک کنید

نسبت فامیلی اعضا