Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on twitter
Share on telegram

سطح:

عمومی

ویدئو:

پادکست:

ندارد
نکات طلایی مدیریت و اینکه چگونه مدیر بهتری باشیم - چگونه مانند يك مدير عالی بينديشيم

در این مقاله از مدیرنو؛ به نکات طلایی مدیریت و اینکه چگونه مدیر بهتری باشیم می‌پردازیم. در ادامه به اینکه چگونه مانند یک مدیر عالی بیندیشیم خواهیم پرداخت. دستیابی به بالاترین مقام سازمانی که در آن مشغول به‌کار هستید، به‌سان دستیابی بـه قلـه یـک کـوه بلنـد و استوار است. اگر تصمیم گرفته‌اید به قله این کوه برسید باید خودتان را برای یک کوهنـوردی واقعـی آمـاده کنیـد. بدین منظور گام مهمی که باید بردارید این است که بالاترین مقام سازمان یعنـی مـدیر عـالی را درک کنیـد.

درک کردن مدیر عالی سازمان گام مهمی برای صعود به این قله بلند و دشوار است. مزایای بسیاری نیـز دارد ازجمله اینکه خطر اخراج شدن را از شما دور می‌کند و باعث می‌شود با سرعت بیشتری ترفیع بگیرید و خودتان را بـرای بـه عهده گرفتن رهبری آماده نمایید. افزون بر آن، درک کردن مدیر عالی، صعود به قله سازمان را برایتان نشاط‌آور تر و لذت‌بخش تر می‌کند.

چگونه مدیر بهتری باشیم

مدیران عالی سازمان‌ها حوزه مدیریتی خویش را چگونه اداره می‌کنند؟

شما با دانستن این راز قادر خواهید بود با یکی از آنها کار کنید، یا خودتان یکی از آنها شوید و یا یاد بگیرید مانند آنان فکر کنید.

مدیران عالی خوب از ٢٢ ویژگی مهم برخوردارند و در قسمت اول از این مقاله چگونه مدیر بهتری باشیم، 4 مورد از این ویژگی‌ها معرفی شده. توضیح می‌دهیم که چگونه مدیر بهتری باشیم و چگونه شما هـم می‌توانید صاحب این ویژگی‌ها شوید.

 

نکات طلایی مدیریت

مدیر تقریباً کامل چه مدیری است؟

به‌عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت رهبر به این دلیل رهبر می‌شود که کار بیشتری انجـام داده، بهتـر بـوده، سخت‌تر کار کرده و به‌گونه‌ای خودش را از دیگران ممتاز ساخته است. او این کار را کم و بیش به‌تنهایی و بی انقطاع به انجام رسانده است. بـا شـناخت ایـن ویژگی‌ها می‌توانیم از آن‌ها در بهبود بخشیدن خود استفاده جوییم.

همچنین برای شناخت سبک مدیریت و رهبری خود می توانید به صفحه تست سبک رهبری مراجعه فرمایید.

اولین ویژگی مهم: اعتماد به نفس

گاهی اوقات صعود بزرگترین مانع نیست ـ خودتان بزرگترین مانع هسـتید. یـک ویژگـی لازم بـرای یـک مـدیر داشتن اعتماد به نفس است. این طرز فکر، هم باید در درون و اندیشه وی وجود داشته باشد و هم در بیـرون و در انظار متجلی شود.

مدیران عالی بلندپایه میل دارند بیشتر با اشخاص متکی به نفس سر و کار داشته باشند تـا بـا اشخاصـی دیگـر. مردم معمولاً مایلند افرادی که شبیه خودشان باشند را برای همکاری برگزینند. رییسی که کامل نباشد تمایل دارد که افراد بدون اعتمادبه‌نفس را به‌سوی خویش جلب کند و بدین ترتیب با دادن این اجازه به خود که در محاصره افرادی قرار گیرد که تهدیدی به شمار نمی‌روند، تزلزل‌های خویش را کمتـر نشـان می‌دهد.

اگر یک مدیر عالی مردد باشد و علامت‌هایی را نشان دهد حاکی از اینکه مطمئن نیست از کدام راه می‌خواهد برود، موفق نخواهد گردید. شما ممکن است سطحی از تـرس را در خصوص کارایی خویش احساس کنید. این احساس را فرونشانید. آن را در درون خویش و خارج از منظـر عمـومی نگاه‌دارید.

 

دومین ویژگی مهم: کنترل طرز برخورد

در زندگی، چیز چندانی وجود ندارد که بر آن کنترل داشته باشید. نمی‌توانید دولـت، اقتصـاد، همسـر،بچه‌ها یا هر کس دیگری را کنترل کنید. خوشبختانه طرز برخورد تنها حوزه‌ای است که شما در آن دارای کنتـرل هستید. طرز برخورد در وجنات ظاهری، آهنگ صدا، حالت بدن، دست دادن، دست‌نوشته، پیـام تلفنـی، تصـمیم گیـری، تفویض اختیار، مدیریت، رهبری و دیگر مشخصات شخص ظاهر می‌شود و انتقال می‌یابد.

اگر تصور می‌کنید که در حال حاضر در وضعی هستید که نباید نگران کنتـرل کـردن طـرز برخوردتـان باشـید، اشتباه می‌کنید. هر صعودکننده‌ای نیازمند آن است که حالت روحی خود را کنتـرل نمایـد. به یاد داشته باشید هر طرز برخوردی که به وسیله شما اداره نشود به آسانی از سوی دیگران می‌تواند اداره شود.

در مقاله مدیر دوست داشتی از مدیرنو؛ به نحوه ارتباط مدیر با کارمند پرداختیم.

 

سومین ویژگی مهم: پافشاری

اگر یک خصیصه وجود داشته باشد که تقریباً صد درصد مدیران عالی از آن برخوردار باشند، خصیصـه پافشـاری است. هرگز گروه دیگری وجود ندارد که بیش از رؤسای رده‌بالا در پافشاری، عزم و ثبات قدم شهرت داشته باشد.

پپافشاری به معنای تعهد به نتیجه است صرف‌نظر ازآنچه کـه بایـد در طـول مسیر تحمل شود.

برای پشتکار و استقامت استثناهایی وجود دارد.

به یاد داشته باشید یکی از ویژگی‌های رؤسـای موفـق پیونـد پافشـاری و توانـایی درک زمـان عـدم پافشاری است. همان‌گونه که افراد موفق می گویند “بدانید چه موقع پافشاری کنید و چه موقـع دسـت از پافشـاری بردارید.

 

چهارمین ویژگی مهم: مداومت در بهبود وضعیت

بهبود مستمر یعنی آموختن. رؤسـای کارآمـد همـواره می‌کوشند بهتر شوند. شما با داشتن تعهد کامل به بهسازی، باید در چه چیزهایی بهبود حاصل کنید؟

 • چیزهایی که لازم است بدانید تا کارتان را خوب انجام دهید.
 • چیزهایی که دانستنشان مفید باشد.
 • چیزهایی که داشتنشان شادی آور باشد

 

بهبود مستمر منافع بسیاری دارد. ازجمله:

 1. وجودتان برای افراد بیشتری سودمند واقع می‌شود زیرا بیشتر می دانید و می‌توانید کار بیشتری انجام دهید.
 2. توانایی‌های خویش را تا ظرفیت کامل آنها تحقق می‌بخشید.
 3. ذهن و قدرت تخیل شما تکامل پیدا می‌کند و این از شما متفکری خلاق‌تر می‌سازد.
 4. قادرید تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و قضاوت‌های بهتری به عمل‌آورید، بازهم به خاطر اینکه بیشتر می دانید.
 5. دیگران شمارا خردمند می‌دانند که این اغلب نیمی از مبارزه فرد برای رسیدن به هدفهایش است.

 

درعین‌حال که شما به خودتان غنا می‌بخشید سرگرم نیز می‌شوید.

مدیران موفق نیاز دارند به‌طور دائم در حال بهسازی خویش و آموختن باشند. یادگیری مستمر ایجاب می‌کند که بـا مـردم گفتگـو کـرده، از اشتباهات درس گرفته، از تجارب دیگران درس آموخته و از رهبران کارآمد تقلید کنیم. هشدارهایی نیز در مورد بهسازی وجود دارد آن‌هم این که اگر مدیر عالی‌تان چنـدان بـه ایـن موضـوع اهمیـت نمی‌دهد، دانسته‌های تازه‌تان را چندان بروز ندهید چون ممکن است ایجاد حساسیت بکند. چنانچه شما از دانش به‌عنوان فرصتی برای آزردن دیگران استفاده می‌کنید بهتر است چیزی نیاموزید!

 

پنجمین ویژگی مهم: صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی

برای اینکه مدیر بهتری باشیم باید صداقت داشته و به اصول اخلاقی پایبند باشیم. رهبران کامل از درستکاری و صداقت حمایت می‌کنند. فکر می‌کنید آنان بر اساس ارزیابی شخصی خویش دقیقاً چه چیزی را توصیه کرده و می‌کوشند اعمال نمایند؟

 

در زیر فهرستی از برخی از این موارد ارائه می‌گردد:

 • عمداً کسی را اغوا نکنید یا تصویر غلط به‌دست وی ندهید.
 • از گفتن حقیقت خودداری نکنید.
 • خلف وعده نکنید.
 • آمرانه رفتار نکنید و این عمل خود را توجیه ننمایید.
 • با خودتان صادق باشیدـ هم در باطن و هم در ظاهر.
 • یادتان باشد عدم اعتماد شما نسبت به دیگران اغلب توجیه کننده عدم اعتماد آنان به شماست.
 • سو تفاهم را درک کنید.

 

ششمین ویژگی مهم: اول اندیشه سپس گفتار

رؤسای کامل بیش از سخن گفتن فکر می‌کنند. اندیشیدن بیش از سخن گفتن باعث می‌شود حرفی که زده‌اید موجب تأسفتان نشود. فکـر کنید اگر در خصوص پرسشی از قبل اندیشه کرده باشید تا چه اندازه می‌توانید سریعتر به آن پاسخ دهید، تـا اینکـه مجبور باشید از صفر شروع کنید.

هر چیزی که به ذهنتان می‌رسد را در ضـمیرتان تکرار کنید چون:

 • این کار باعث می‌شود که باهوش‌تر به نظر برسید
 • از تکرار مکررات پرهیز خواهید کرد
 • لکنت زبان و کندی گفتار و ادای اصوات در شما به حداقل خواهد رسید

 

سکوت

برای اینکه مدیر بهتری باشیم گاهی نیاز است سکوت کنیم. رؤسای کامل می‌توانند ساکت باشند. هنگامی که ساکت هستید می‌توانید آنچـه را کـه گفتـنش ضـروری است برنامه ریزی کرده و از مهمل گویی پرهیز نماید و چون پرحرفی نمی‌کنید می‌توانید گوش کنید و مطلبـی را کـه می گویید در ذهنتان مرور کرده و معنای آن را درک کنید و از تند و احساساتی صحبت کردن پرهیز خواهید کرد.

ساکت ماندن و سخن نگفتن اغلب به تلاش بیشتری نیاز دارد تا سخن گفتن.

 

سکوت می‌تواند بعضی از مزایای زیر را به همراه داشته باشد:

 • اجازه می‌دهد ذهنتان استراحت کرده و توجه به نفس داشته باشید
 • اسرار را حفظ کنید
 • از بحث پرهیز کنید
 • اجازه می‌دهد ضعف‌های دیگران را مشاهده کنید
 • حکایت از قدرت باطنی شما دارد و شخصی باتجربه به نظر خواهید رسید

اما به خاطر داشته باشید در خصوص فعالیت‌های غیر قانونی، نادرست و غیر اخلاقی سـاکت نباشـید.

 

هفتمین ویژگی مهم: خلاقیت

یکی از بزرگترین مزایای جنبی که مدیر عالی از آن برخوردار است، حق انتخابی است که بـرای خـلاق بـودن دارد. بیش از هر کس در شرکت، این مدیر عالی است که فرصت دارد باقدرت تخیل عمل کرده و بیندیشد. مدیر عـالی این اختیار و آزادی را دارد که غیر عادی بوده و خطر متفاوت بودن را بپذیرد. او می‌تواند عواقـب منحصربه‌فرد بودن را تحمل کرده و اگر بخواهد برای کارکنانش الگو باشد باید ویژگی خلاقیت را در خود تقویت کند.

 • تصمیم بگیرید خلاق باشید. این تصمیم با مدیریت طرز برخوردتان با مسائل آغاز می‌شود. به خودتان بگوییـد و به یاد خودتان بیندازید که شما نوآور هستید. خلاقیت ممکن است فقط گفتن مطلب به نحوی غیر متداول باشد.
 • از دیگران پشتیبانی کنید. تشخیص دهید چه موقع دیگران می‌کوشند به اندیشه‌های تـازهای برسـند. پرسش‌هایی مطرح کنید که تفکر آنان و نیز خودتان را تحریک کنید.
 • پشتکار به خرج دهید. جریان امور را ادامه دهید. توقف نکنید. ناامید نشوید یا دیگـران را دلسرد ننماید.

در بیشتر شرح وظیفه‌های شغلی موضوع خلاقیت مدنظر قرار نگرفته است لیکن خلاقیت همان چیزی است کـه برای تحقق یافتن شرط مطلوب رهبری سطح بالا یعنی ” فراهم آوردن دید و چشم اندازآینده” لازم است.

 

هشتمین ویژگی مهم: فروتنی در انظار

اشخاصی که دارای اعتماد به نفس هستند در انظار فروتن می‌باشند. افراد فاقد اعتماد به نفس فـروتن نیسـتند. رؤسای کارآزموده استعداد و توانایی خویش را در حد اعلی نشان می‌دهند اما از استعدادها، توانایی‌ها و ارزش خویش با فروتنی سخن می‌گویند. در میـان جمـع متواضـع بـودن بـه معنـی پرهیـز کـردن از رفتـار تصـنعی فخرفروشانه و سخنان پر لاف‌وگزاف است.

 

نهمین ویژگی مهم: سبک شناسی

مجله فوربس یک هفته از مدیر عالی‌ای تمجید می‌کند که “مأموریت خود را بـدون ازخودگذشتگی و مشـارکت مشتاقانه با افراد تیم اش انجام می‌دهد.” و هفته بعد مدیر عالی‌ای را تحسـین می‌نماید کـه “به‌جای دیکتاتوری عمل کردن، می‌کوشد خودش را به‌جای کارکنانش بگذارد و به کارگرانش قابلیـت تغییـر و قـدرت تصمیم گیری فراوانی می‌دهد. ” کدام سبک بهترین سبک است؟ سبکی که با وضعیت بهتر تطبیق کند.

 • سبک مطلوب: رفتار مناسب در وقت مشخص
 • سبک غیر مطلوب: عبارت اسـت از رفتار یکسان در همه اوقات با همه اشخاص.

پیشنهاد مطالعه: 7 قانون طلایی در مدیریت افراد

 

برای داشتن سبک مناسب باید موارد زیر را برای خود روشن کنید.

 • بدانید چه تیپ آدمی هستید. تیپ خودتان را بشناسید لیکن آن را بهانه‌ای برای رفتارتان قرار ندهید. رفتارتـان سبکتان را مشخص می‌کند. رفتارتان را تغییر دهید تا سبکتان تغییر کند.
 • سبک دیگران را بشناسید خود را با سبک‌هایی که مؤثر هستند وفق دهید و یاد بگیریـد بـا آن سبک‌هایی کـه چندان مؤثر نیستند کنار آیید.
 • شیوه‌های جدید رفتار و سبک مشخص تازه‌ای را پدیدآورید. این شیوه‌های رفتـار را بـا افـراد و موقعیت‌های متفاوت آزمایش کنید.
 • سبک غالب دیگران را حدس نزنید بلکه بپرسید و بفهمید. این فهمیدن می‌تواند از طریق پرسش‌هایی نظیر ایـن پدید آید: میل دارید مسائل چگونه پیش آید، به این مسئله چگونه برخورد می‌کنید؟ فکر می‌کنید چـه چیـزی در اینجا به بهترین نحو عمل می‌کند؟

یک جنبه قابل‌رؤیت از سبک دیداری شما ظاهر فیزیکی شماست. می‌توان با رعایت اصول و قواعد زبان بدن بـه پـرورش سـبک فیزیکی کمک نمایید. مثلاً در هنگام دست دادن با مردم اصول خوب دست دادن را رعایـت کـرده، همواره نام اشخاص را به یادآورده، تماس اداری را با بردباری پـذیراباشید، ایستادن حرفه‌ای را رعایت کرده، به شکلی کنترل شـده بنشینید. هنگام سخن گفتن از حرکات سر و دست استفاده کرده تا حضورتان تقویت شود.

 

دهمین ویژگی مهم: شهامت

با شهامت بودن یعنی ریسک کردن، ریسک کردن با پول، استراتژی‌ها، طرح‌ها، عملیات، و افراد. شما با پرهیز از نگرانی، جلـوگیری از بـروز فشار عصبی غیر لازم در درون خود، و عدم تعلل در کار، شهامت را در خود پدیـد می‌آورید. شـما بـا انجـام دادن کارهایی که دیگران از انجام آن بیم دارند شهامت را در خود به وجود می‌آورید. برای اینکه شهامت بیشتری داشته باشید، بیندیشید، صادق باشید، بازخوردهای صحیح را در مورد تصمیمتـان از اشخاص مناسب دریافت کنید.

ایجاد دگرگونی عمیق در یک محیط کار سنتی و خشک احتیاج به شهامت دارد. لیکن این رییس است که میل دارد آن را به خرج دهد و به بلندترین قله دست یابد. در زندگی روزمره، و در کسب و کار، مرزها، محدودیت‌ها، روش‌ها، ضابطه‌ها و رفتارهای غیرمنتظره‌ای وجـود دارد. گاه‌گاهی از این قید و بندها خارج شوید.

 

یازدهمین ویژگی مهم: شوخ‌طبعی

مدیران عالی می‌دانند که می‌توانند و باید تقریباً همه‌وقت، با همه‌کس، تحت هر شرایطی خوش‌رو باشند. شوخ‌طبعی برای آنکه واقعی باید روش ثابت زندگی باشد.
شوخی عامل مهمی است که فاصله‌ها را از نظر فرهنگی، از نظر مقام، و دیگـر موانـع ظـاهری کوتـاه می‌کند. شما با اشخاصی که شوخی می‌کنند پیوند می‌خورید. مردم کسانی را که با آنان می‌توانند بخندند دوسـت می‌دارند.

البته همه ما شوخی‌هایی را دیده و شنیده‌ایم که نامناسب، بی موقع، موجب سوءتفاهم، یاآزاردهنده بوده است. واقعیت این است که بعضی اشخاص به نحو نامناسبی از شوخی استفاده می‌کنند، اما این بدان معنـا نیسـت کـه شـما نباید بکوشید به نحوی مناسب از آن استفاده نمایید. به یاد داشته باشید حتی اگر حرف بامزه و مناسبی را در زمـان مناسب بگویید و یخ را بشکنید می‌توانید دیگران را آرام سازید، فشار عصبی خود را کاهش دهید، و برقراری ارتباط را تسـهیل نمایید.

 

دوازدهمین ویژگی مهم: کمی نقش‌آفرینی

هر کس که در رأس قرار دارد تا اندازه‌ای از هنر تئاتر استفاده می‌کند. حتی هنگامی که مدیران عالی ایـن اظهارنظر را رد می‌کنند در حقیقت دارند نقش بازی می‌کنند. مدیران عالی خیلی تحت‌فشار قرار دارند و بیش از حد تلاش می‌کنند تا تحت‌فشار به نظر نرسند.

واقعیت این است که بخش “نقش‌آفرینی” یک مدیر کارآمد یکی از رازهای تجاری او است که بـه دقیق‌ترین شـکل حراست می‌شود. برای نقش‌آفرینی بیشتر برخی از حرکات زیر توصیه می‌شود:

 • هنگام دست دادن یک و نیم ثانیه بیشتر دست طرف مقابل را در دست نگه‌دارید تا صمیمی‌تر به نظر برسید.
 • با وضع بدنی مناسب بایستید تا پرتحرک و بانشاط به نظرآیید.

 

سیزدهمین ویژگی مهم: جزئی نگری

برای اینکه مدیر بهتری باشیم باید جزئی‌نگری کنیم. هرقدر بالاتر بروید بیشتر تحت تأثیر تصویر بزرگی که از مسائل دارید، قرار می‌گیرد و بیشـتر امکـان دارد فکـر کنید لازم نیست آدمی جزئی نگر باشید. اشتباه می‌کنید. درست برعکس این است.

طبق گفته رؤسای کامل، هرقدر بالاتر روید، آگاه بودن از جزئیات، چـه جزئیـاتی کـه شـما از آن غفلـت می‌کنید و چه جزئیاتی که دیگران ندیده می‌گیرند اهمیت بیشتری دارد.
جزئی نگر بودن به معنی سختگیری بی مورد نیست. به معنای دقیق بودن و بر عهده گـرفتن مسـئولیت کامـل نتایج اقدامات است. به معنای آن نیست که شخص آن‌قدر در جزئیات امور غرق شود که اصل ماجرا را از یاد ببرد.

 

چهاردهمین ویژگی مهم: خوب بودن در کار و میل به رهبری

برای اینکه مدیر بهتری باشیم باید در کسب و کار خود نیز خوب باشیم. خوب بودن در کسب و کار مستلزم آن است که شخص هم متخصـص باشـد و هـم آشـنا بـه مسـائل عمـومی. متخصص بودن یعنی: شما در یک یا دو زمینه که برای شرکتتان دارای اهمیت است مانند امور مالی، بازاریابی، امور حقوقی، مهندسی، یا تکنولوژی بسیار متبحر باشید. اگر زمینه‌های مهمی را که در شرکتتـان موردنیاز اسـت نمی‌شناسید، آنها را کشف کنید.

چیزی را که مطلع می‌شوید بررسی کنید، بپرسید و مورد بـازبینی مضـاعف قـرار دهید. اگر امکان دارد یک مسیر تخصصی را که اولاً از آن لذت می‌برید و ثانیاً شرکت به آن نیاز دارد برگزیـده و در آن تبحر پیدا کنید. تنها یک شغل در شرکت وجود دارد که مستلزم آشنایی به مسائل عمومی است و آن شغل مدیریت عالی اسـت.

شما در مسـیرتان به‌سوی دستیابی به شغل مدیریت عالی متوجه خواهید شد که این شغل توازنی است میان دو ضرورت بـدین معنـی کـه در همان حال که هدف برتری در تخصص خویش را به‌طور جدی دنبال می‌نمایید درک می‌کنید کـه بایـد اسـتعداد آشنایی به مسائل عمومی را گسترش دهید. حقیقت اینست که افراد باید برای دستیابی به این شغل عمـومی یـک مسیر تخصصی را انتخاب نمایند. چنانچه خوب بودن در کار و تمایل به رهبری به‌طور یک جا در شخص جمع شود وی را از دیگران ممتاز خواهد ساخت.

 

مدیران عالی علاوه بر تمامی موارد ذکرشده، موارد زیر را نیز رعایت می‌کنند. رعایت این موارد باعـث تکامـل مدیران عالی خواهد شد:

 • انتظاراتی را که از کارکنان دارید به‌طور صریح تعیین کنید.
 • از حضور فیزیکی استفاده کنید. یک قیافه آرام، توأم با اعتماد به نفس و حاکی از کفایت می‌گوید مـن رهبـری را در دست دارم و مایل هستم با من صعود کنید شما برایم اهمیت دارید مطمئن باشید همه‌چیز را در کنتـرل خـود دارم.
 • در شرکت حضوری آشکار داشته باشید. به این معنا که سعی کنید فقط پشت میزتان ننشیند، اهل تجربه عملـی باشید، در گوشه و کنار بگردید و با افراد خارج از شرکت نیز صحبت کنید.
 • در جلسه‌ای که برای رفع مشکلات تشکیل می‌دهید عقیده خود را از همان ابتدا ابلاغ نکنید. زیرا اگر کارکنان را با پرسش‌های جهت یافته وادار به اندیشه کنید، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
 • در مورد خودتان به‌طور ادواری تحقیق و بررسی کنید. از اندیشه‌های خود و ملاحظات دیگران نسبت بـه نحـوه برخوردتان با مشکل یادداشت بردارید. اگر شما به‌عنوان رییس سابقه‌ای از ارزیابی میزان اثربخشی خـویش تشـکیل دهید دیگران را نیز می‌توانید به سادگی ارزیابی نمایید.
 • چهار یا پنج مورد از کارهایی را که می‌خواهید انجام شود مشخص کرده و برنامه ریزی نمایید.

 

پانزدهمین ویژگی مهم: جنگیدن به خاطر کارکنان

برای اینکه مدیر بهترین باشیم باید به خاطر کارکنان بجنگیم. اگر فهرستی از کارهای انجام‌شدنی برای موفقیت وجود داشته باشد، مدیران عالی می‌دانند کـه اشتیاق به جنگیدن به خاطر کارکنانشان باید در صدر این فهرست باشد. اگر می‌خواهید کارکنانتان از شما حمایت کنند، از آنان حمایت کنید و به آنان وفادار باشید روحیه شادی و نشاط را تقسیم کنید.

پیشنهاد مطالعه: نحوه ارتباط کارمند با مدیر

همچنین اگـر می‌خواهید رئیستان از شما دفاع کند، پیشاپیش او را از فعالیت‌هایتان آگاه کنید. او را غافلگیر نکنید. تا زمـانی کـه او را دربـاره موقعیت‌های حساس آگاه نکرده‌اید، نمی‌توانید از وی انتظار حمایت داشته باشید.

 

شانزدهمین ویژگی مهم: اشتیاق به پذیرش اشتباهات

برای اینکه مدیر بهتری باشیم باید اشتیاق به پذیرش اشتباهات داشته باشیم. مدیران عالی اشتباهات را می‌پذیرند. اشتباه یـک خطـا، یـک کوتـاهی، یـک تصـور نادرسـت، یـک سوءتفاهم، یک لغزش و یا یک سهو است. هنگامی که اشتباه پیش می‌آید، آن را قبول کنیـد، متوقف سازید، تصحیح کنید. مهم‌تر از همه اینکه آن را تکرار نکنید. تکرار اشتباهات مشابه نشان‌دهنده عـدم توجـه بـه جزئیات، نگرش ضعیف و نیاز شدید فرد به بهسازی وضعیت خویش است.

در این رابطه بخوانید: ارزیابی سازمان

 

هفدهمین ویژگی مهم: صراحت لهجه

مدیران عالی برای کسانی که حاشیه می‌روند حداقل وقت و حوصله را دارند. شما هرچه مقـامتـان بـالاتر بـرود تحملتان نیز کمتر می‌شود. مدیران عالی رک و صریح هستند، و همین را در دیگران انتظار دارند. شما باید صـریح، صادق و رک باشید. زمانی که شما وارد اصل مطلب نمی‌شوید و حاشیه می‌روید و تلاش می‌کنید ارتباط برقرار نمایید ممکن است حالت زیر به وجودآید:

مردد و گاه نادرست به نظر می‌رسید، شرح اطلاعات اصلی را فراموش می‌کنید، خودتان را بـرای حملـه آمـاده می‌کنید زیرا آسیب پذیر به نظر می‌رسید.

صحبت کردن:

برای اینکه مدیر بهتری باشیم باید قبل از صحبت، لحظاتی را صرف فکر کردن درباره معنای گفتگویتان بکنید. در این صورت نتیجه بسیار بهتری به‌دست می‌آورید. زمانی که شاد، عصبانی، یا در حالتی بین این دو هستید با صدای نرم و خوش‌آهنگ صحبت کنید، رؤسا لازم است هنگام کار بر خود مسلط باشند. درست همان‌گونه که در ارتباط برقرار کردن باید صریح باشد، صدایتان نیـز بایـد صریح باشد. اگر به گونه‌ای صحبت کنید که نشان دهید شایسته گفت‌وشنود ابد، اشخاص مهم تمایل پیدا می‌کنند بـا شما سخن بگویند.

نوشتن:

رؤسای کامل صریح و روشن می‌نویسند. در یک یا دو جمله خواننده را از چگونگی امر آگاه ساخته، موضوع را خلاصه می‌نمایند و زمینه را آماده می‌کنند.

هیجدهمین ویژگی مهم: مهربانی

برای اینکه مدیر بهتری باشیم باید مهربان باشیم. مدیران عالی به اثبات می‌رسانند که روسا می‌توانند آدم خوش برخوردی باشد که در عـین صمیمی بودن، بازهم قوی بوده و کارشان را به‌درستی انجام می‌دهند. مهربان بودن بر یک نظام ارزشی ساده مبتنی است: بـه مـردم احتـرام بگذاریـد، آنچـه را کشـت می‌کنید همان را برداشت خواهید کرد. شما می‌توانید با آهنگ صمیمانه و لبخند مشفقانه به یک کارمند تذکرات صـحیح بدهیـد و از او انتقـاد کـرده و نتایج مؤثری بگیرید.

 

نوزدهمین ویژگی مهم: کنجکاوی

یکی از مؤثرترین ویژگی‌های فردی که رؤسای خوب از آن بهره می‌گیرند کنجکاوی است. بـرای موفـق بـودن در هر کاری باید کسی باشیدکه پرسیدن را آغاز نموده و پاسخ‌ها را کسب می‌کند و واقعاً به آنها گـوش می‌دهد. چنانچه روزی دست از جستجو بردارید، جریان رشد را متوقف خواهید کرد.

کلید کنجکاو بودن طرز و تکنیک برخورد است. بایستی بخواهید اطلاعات تازه را فرا بگیرید یا اطلاعات قـدیمی را شفاف نمایید. پرسش‌هایی که روی آنها لازم خوب فکر شده باشد باید موارد زیر را تحقق بخشد:

زمینه لازم برای فکر کردن شمارا فراهم آورد، نسبت به تفکر شما ایجاد اعتماد کند، گفت‌وشنود ایجـاد کنـد، دری را بگشاید که کارکنان بتوانند از آن عبور کنند، بتواند باعث دنبال کردن مسائل تا انتها شود.

 

بیستمین ویژگی مهم: رقابت جویی

زندگی ذاتاً محیط رقابت است و تردیدی وجود ندارد که زندگی شغلی یک مبارزه دائمی است. شما ناچـار هستید برای تلاش در عرصه زندگی قدری طبع رقابت‌جو داشته باشید. رقابت برای رشد فردی و حرفه‌ای چیز خوبی است. سختی و مشقت مثبت که ناشی از مبارزه بـا حریـف باشـد مهارت‌های شمارا تقویت می‌نماید. از موفقیت‌های آسان درس زیادی نمی‌آموزید این نبرد است که به شما درس‌های زیادی می‌دهد.

 

بیست و یکمین ویژگی مهم: انعطاف پذیری

برای اینکه مدیر بهتری شویم باید انعطاف پذیر باشیم. مدیران عالی افرادی انعطاف پذیر هستند. انعطاف پذیر بودن بـه معنـای بـی اراده و سسـت بـودن نیست. معمولاً اشخاصی که می‌توانند و خواهان آن‌اند که واکنش خود را در قبـال شـرایط تـازه تعـدیل نماینـد، بهتـر می‌توانند خود را با هر چیز تازه‌ای هماهنگ کنند.

یک دلیل ساده برای نرمش و انعطاف پذیری این است که بتوانید در صورت لزوم تصمیم‌ها و طـرزفکر قدیمی را از ذهن بیرون کنید. زمانی که انعطاف پذیر هستید قادرید که اشتباهات را بپذیرید.

 

بیست و دومین ویژگی مهم: مهارت در قصه گویی

زندگی سرشار از لطایف و ظرایف است. مدیران عالی از این لطیفه‌ها برای توصیف، نمایش، و نقاشی کردن تصویر استفاده می‌کنند تا بی وقفه ارتباط برقرار کنند. هدف از قصه گفتن ایـن است که اطلاعات را به‌یادماندنی، روشن، مفید و مناسب نمود.

شما ضمن آن‌که به صحبت مردم گوش می‌کنید، کسب و کار را تجربه می‌کنید. شـش پرسـش اساسی درباره موقعیت‌ها را فراخواهید گرفت. چه کسی، چه چیزی، چه موقع، کجا، چگونـه و چرا و قصـه در ایـن جزئیات نهفته است. قصه‌ها باید واقعی، متناسب، موجز و مختصر و جدید باشند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با مدیریت کسب و کار به صفحه آموزش مدیران و مشاوره کسب و کار مدیرنو مراجعه فرمایید.

با ما در ارتباط باشید.

منبع: کتاب چگونه چون یک مدیرعالی بیندیشیم

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان یکی دیگر از خدماتی است که توسط مجموعه مدیران نواندیش برای کسب و کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی انجام می‌شود. ارزیابی عملکرد کارکنان به‌صورت ماهیانه بوده که، در ادامه به شرح کامل موضوع ارزیابی کارکنان خواهیم پرداخت. توضیحات بیشتر+

لوگو مدیران نواندیش

درباره ما

مجموعه مدیران نواندیش متشکل از یک تیم مشاوره کسب و کار به مدیریت جناب آقای علی معبودی می‌باشد. ما در زمینه های استراتژی، بازاریابی، فروش، سیستم سازی، برندینگ و ... خدمات تخصصی ارائه می‌نماییم. پیشنهاد می‌کنیم برای دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه مشاوره کسب و کار مراجعه کنید.