چگونه مانند یک مدیر عالی بیندیشیم؟

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on print
Share on email
Share on telegram

چگونه مانند یک مدیر عالی بیندیشیم؟ » دستیابی به بالاترین مقام سازمانی که درآن مشغول به کار هستید، به سان دستیابی بـه قلـه یـک کـوه بلنـد و استوار است. اگر تصمیم گرفته اید به قله این کوه برسید باید خودتان را برای یک کوهنـوردی واقعـی آمـاده کنیـد. بدین منظور گام مهمی که باید بردارید این است که بالاترین مقام سازمان یعنـی مـدیر عـالی را درک کنیـد.

درک کردن مدیر عالی سازمان گام مهمی برای صعود به این قله بلند و دشوار است. مزایای بسیاری نیـز دارد از جملـه اینکه خطر اخراج شدن را از شما دور می کند و باعث می شود با سرعت بیشتری ترفیع بگیرید و خودتان را بـرای بـه عهده گرفتن رهبری آماده نمایید. افزون بر آن، درک کردن مدیر عالی، صعود به قله سازمان را برایتان نشاط آور تر و لذتبخش تر می کند.

مدیران عالی سازمان ها حوزه مدیریتی خویش را چگونه اداره می کنند؟
شما با دانستن این راز قادر خواهید بـود با یکی از آنها کار کنید، یا خودتان یکی از آنها شوید و یا یاد بگیرید مانند آنان فکر کنید.

مدیران عالی خوب از ٢٢ ویژگی مهم برخوردارند و در قسمت اول از این مقاله  ۴ مورد از این ویژگی ها معرفی شده و توضیح می دهیم که چگونه شما هـم مـی توانیـد صاحب این ویژگی ها شوید.

مدیر تقریباً کامل چه مدیری است؟

به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت رهبر به این دلیل رهبر می شود که کار بیشتری انجـام داده، بهتـر بـوده، سخت تر کار کرده و به گونه ای خودش را از دیگران ممتاز ساخته است. او این کار را کم و بیش به تنهایی و بی انقطاع به انجام رسانده است. بـا شـناخت ایـن ویژگی ها می توانیم از آن ها در بهبود بخشیدن خود استفاده جوییم.

اولین ویژگی مهم: اعتماد به نفس

گاهی اوقات صعود بزرگترین مانع نیست ـ خودتان بزرگترین مانع هسـتید. یـک ویژگـی لازم بـرای یـک مـدیر داشتن اعتماد به نفس است. این طرز فکر، هم باید در درون و اندیشه وی وجود داشته باشد و هم در بیـرون و در انظار متجلی شود.

مدیران عالی بلند پایه میل دارند بیشتر با اشخاص متکی به نفس سر و کار داشته باشند تـا بـا اشخاصـی دیگـر. مردم معمولاً مایلند افرادی که شبیه خودشان باشند را برای همکاری برگزینند. رییسی که کامل نباشد تمایل دارد که افراد بدون اعتماد به نفس را به سوی خویش جلب کند و بدین ترتیب با دادن این اجازه به خود که در محاصره افرادی قرار گیرد که تهدیدی به شمار نمی روند، تزلزل های خویش را کمتـر نشـان می دهد.

اگر یک مدیر عالی مردد باشد و علامت هایی را نشان دهد حاکی از اینکه مطمئن نیست از کدام راه می خواهد برود، موفق نخواهد گردید.

شما ممکن است سطحی از تـرس را در خصوص کارایی خویش احساس کنید. این احساس را فرو نشانید. آن را در درون خویش و خارج از منظـر عمـومی نگاه دارید.

چگونه مانند یک مدیرِعالی بیندیشیم؟ 1

دومین ویژگی مهم: کنترل طرز برخورد

در زندگی، چیز چندانی وجود ندارد که بر آن کنترل داشته باشید. نمـی توانیـد دولـت ، اقتصـاد ، همسـر ،بچه ها یا هر کس دیگری را کنترل کنید. خوشبختانه طرز برخورد تنها حوزه ای است که شما در آن دارای کنتـرل هستید.

طرز برخورد در وجنات ظاهری، آهنگ صدا، حالت بدن، دست دادن، دست نوشته، پیـام تلفنـی، تصـمیم گیـری، تفویض اختیار، مدیریت، رهبری و دیگر مشخصات شخص ظاهر می شود و انتقال می یابد.

اگر تصور می کنید که در حال حاضر در وضعی هستید که نباید نگران کنتـرل کـردن طـرز برخوردتـان باشـید، اشتباه می کنید. هر صعودکننده ای نیازمند آن است که حالت روحی خود را کنتـرل نمایـد.

به یاد داشته باشید هر طرز برخوردی که به وسیله شما اداره نشود به آسانی از سوی دیگران می تواند اداره شود.

سومین ویژگی مهم : پافشاری

اگر یک خصیصه وجود داشته باشد که تقریباً صد درصد مدیران عالی از آن برخوردار باشند، خصیصـه پافشـاری است. هرگز گروه دیگری وجود ندارد که بیش از رؤسای رده بالا در پافشاری، عزم و ثبات قدم شهرت داشته باشد.

[boc_message type=” attention”]پافشاری به معنای تعهد به نتیجه است صرف نظر از آنچـه کـه بایـد در طـول مسیر تحمل شود. [/boc_message]

برای پشتکار و استقامت استثناهایی وجود دارد

به یاد داشته باشید یکی از ویژگی های رؤسـای موفـق پیونـد پافشـاری و توانـایی درک زمـان عـدم پافشاری است. همان گونه که افراد موفق می گویند “بدانید چه موقع پافشاری کنید و چه موقـع دسـت از پافشـاری بردارید.

چهارمین ویژگی مهم: مداومت در بهبود وضعیت

بهبود مستمر یعنی آموختن. رؤسـای کارآمـد همـواره می کوشند بهتر شوند. شما با داشتن تعهد کامل به بهسازی، باید در چه چیزهایی بهبود حاصل کنید؟

• چیزهایی که لازم است بدانید تا کارتان را خوب انجام دهید
• چیزهایی که دانستن شان مفید باشد
• چیزهایی که داشتن شان شادی آور باشد

بهبود مستمر منافع بسیاری دارد. از جمله :

۱- وجودتان برای افراد بیشتری سودمند واقع می شود زیرا بیشتر می دانید و می توانید کار بیشتری انجام دهید.
۲-  توانایی های خویش را تا ظرفیت کامل آنها تحقق می بخشید.
۳- ذهن و قدرت تخیل شما تکامل پیدا می کند و این از شما متفکری خلاق تر می سازد.
۴- قادرید تصمیمات بهتری اتخاذ کرده و قضاوت های بهتری به عمل آورید، باز هم به خاطر اینکه بیشتر می دانید.
۵- دیگران شما را خردمند می دانند که این اغلب نیمی از مبارزه فرد برای رسیدن به هدفهایش است.

در عین حال که شما به خودتان غنا می بخشید سرگرم نیز می شوید.

مدیران موفق نیاز دارند به طور دائم در حال بهسازی خویش و آموختن باشند. یادگیری مستمر ایجاب می کند که بـا مـردم گفتگـو کـرده، از اشتباهات درس گرفته، از تجارب دیگران درس آموخته و از رهبران کارآمد تقلید کنیم.

هشدارهایی نیز در مورد بهسازی وجود دارد آن هم این که اگر مدیر عالی تـان چنـدان بـه ایـن موضـوع اهمیـت نمی دهد، دانسته های تازه تان را چندان بروز ندهید چون ممکن است ایجاد حساسیت بکند. چنانچه شما از دانش بـه عنوان فرصتی برای آزردن دیگران استفاده می کنید بهتر است چیزی نیاموزید!

پنجمین ویژگی مهم: صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی

رهبران کامل از درستکاری و صداقت حمایت می کنند. فکر می کنید آنان براساس ارزیابی شخصی خویش دقیقاً چه چیزی را توصیه کرده و می کوشند اعمال نمایند؟

در زیر فهرستی از برخی از این موارد ارائه می گردد:

•عمداً کسی را اغوا نکنید یا تصویر غلط به دست وی ندهید.
•از گفتن حقیقت خودداری نکنید.
•خلف وعده نکنید.
•آمرانه رفتار نکنید و این عمل خود را توجیه ننمایید.
•با خودتان صادق باشیدـ هم در باطن و هم در ظاهر.
•یادتان باشد عدم اعتماد شما نسبت به دیگران اغلب توجیه کننده عدم اعتماد آنان به شماست.
•سو تفاهم را درک کنید.

ششمین ویژگی مهم : اول اندیشه سپس گفتار

رؤسای کامل بیش از سخن گفتن فکر می کنند. اندیشیدن بیش از سخن گفتن باعث می شود حرفی که زده اید موجب تأسفتان نشود. فکـر کنید اگر در خصوص پرسشی از قبل اندیشه کرده باشید تا چه اندازه می توانید سریعتر به آن پاسخ دهید، تـا اینکـه مجبور باشید از صفر شروع کنید.

هر چیزی که به ذهنتان می رسـد را در ضـمیرتان تکرار کنید چون:

•این کار باعث می شود که باهوش تر به نظر برسید
•از تکرار مکررات پرهیز خواهید کرد
•لکنت زبان و کندی گفتار و ادای اصوات در شما به حداقل خواهد رسید

سکوت

 رؤسای کامل می توانند ساکت باشند. هنگامی که ساکت هستید می توانید آنچـه را کـه گفتـنش ضـروری است برنامه ریزی کرده و از مهمل گویی پرهیز نماید و چون پرحرفی نمی کنید می توانید گوش کنید و مطلبـی را کـه می گویید در ذهنتان مرور کرده و معنای آن را درک کنید و از تند و احساساتی صحبت کردن پرهیز خواهید کرد.

[boc_message type=” warning_msg”] ساکت ماندن و سخن نگفتن اغلب به تلاش بیشتری نیاز دارد تا سخن گفتن. [/boc_message]

سکوت می تواند بعضی از مزایای زیر را به همراه داشته باشد :

•اجازه می دهد ذهنتان استراحت کرده و توجه به نفس داشته باشید
•اسرار را حفظ کنید
•از بحث پرهیز کنید
•اجازه می دهد ضعف های دیگران را مشاهده کنید
•حکایت از قدرت باطنی شما دارد و شخصی با تجربه به نظر خواهید رسید

اما به خاطر داشته باشید در خصوص فعالیت های غیر قانونی، نادرست و غیر اخلاقی سـاکت نباشـید.

هفتمین ویژگی مهم: خلاقیت

یکی از بزرگترین مزایای جنبی که مدیر عالی از آن برخوردار است، حق انتخابی است که بـرای خـلاق بـودن دارد. بیش از هر کس در شرکت، این مدیر عالی است که فرصت دارد با قدرت تخیل عمل کرده و بیندیشد. مدیر عـالی این اختیار و آزادی را دارد که غیر عادی بوده و خطر متفاوت بودن را بپذیرد. او می تواند عواقـب منحصـر بـه فـرد بودن را تحمل کرده و اگر بخواهد برای کارکنانش الگو باشد باید ویژگی خلاقیت را در خود تقویت کند.

•تصمیم بگیرید خلاق باشید. این تصمیم با مدیریت طرز برخوردتان با مسائل آغاز می شود. به خودتان بگوییـد و به یاد خودتان بیندازید که شما نوآور هستید. خلاقیت ممکن است فقط گفتن مطلب به نحوی غیر متداول باشد.
•از دیگران پشتیبانی کنید. تشخیص دهید چه موقع دیگران می کوشند به اندیشه های تـازهای برسـند. پرسش هایی مطرح کنید که تفکر آنان و نیز خودتان را تحریک کنید
•پشتکار به خرج دهید. جریان امور را ادامه دهید. توقف نکنید. ناامید نشوید یا دیگـران را دلسـرد ننماید.

در بیشتر شرح وظیفه های شغلی موضوع خلاقیت مد نظر قرار نگرفته است لیکن خلاقیت همان چیزی است کـه برای تحقق یافتن شرط مطلوب رهبری سطح بالا یعنی ” فراهم آوردن دید و چشم اندازآینده” لازم است.

چگونه مانند یک مدیرِعالی بیندیشیم؟ 2

هشتمین ویژگی مهم : فروتنی در انظار

اشخاصی که دارای اعتماد به نفس هستند در انظار فروتن می باشند. افراد فاقد اعتماد به نفس فـروتن نیسـتند. رؤسای کارآزموده استعداد و توانایی خویش را در حد اعلی نشان می دهند اما از استعدادها، توانایی ها و ارزش خویش با فروتنی سخن می گویند. در میـان جمـع متواضـع بـودن بـه معنـی پرهیـز کـردن از رفتـار تصـنعی فخرفروشانه و سخنان پر لاف و گزاف است.

نهمین ویژگی مهم: سبک شناسی

مجله فوربس یک هفته از مدیر عالی ای تمجید میکند که “مأموریت خود را بـدون از خودگذشـتگی و مشـارکت مشتاقانه با افراد تیم اش انجام می دهد.” و هفته بعد مدیر عالی ای را تحسـین مـی نمایـد کـه “بـه جـای دیکتاتوری عمل کردن، می کوشد خودش را به جای کارکنانش بگذارد و به کـارگرانش قابلیـت تغییـر و قـدرت تصمیم گیری فراوانی می دهد. ” کدام سبک بهترین سبک است؟ سبکی که با وضعیت بهتر تطبیق کند.

[boc_message type=” warning_msg”]سبک مطلوب : رفتار مناسب در وقت مشخص
سبک غیر مطلوب:عبارت اسـت از رفتار یکسان در همه اوقات با همه اشخاص. [/boc_message]

برای داشتن سبک مناسب باید موارد زیر را برای خود روشن کنید

•بدانید چه تیپ آدمی هستید. تیپ خودتان را بشناسید لیکن آن را بهانه ای برای رفتارتان قرار ندهید. رفتارتـان سبکتان را مشخص می کند. رفتارتان را تغییر دهید تا سبکتان تغییر کند.
•سبک دیگران را بشناسید خود را با سبک هایی که مؤثر هستند وفق دهید و یاد بگیریـد بـا آن سـبک هـایی کـه چندان مؤثر نیستند کنار آیید.
•شیوه های جدید رفتار و سبک مشخص تازه ای را پدیدآورید. این شیوه های رفتـار را بـا افـراد و موقعیـت هـای متفاوت آزمایش کنید.
•سبک غالب دیگران را حدس نزنید بلکه بپرسید و بفهمید. این فهمیدن می تواند از طریق پرسش هایی نظیر ایـن پدید آید: میل دارید مسائل چگونه پیش آید، به این مسئله چگونه برخورد می کنید؟ فکر می کنیـد چـه چیـزی در اینجا به بهترین نحو عمل می کند؟

یک جنبه قابل رؤیت از سبک دیداری شما ظاهر فیزیکی شماست. می توان با رعایت اصول و قواعد زبان بدن بـه پـرورش سـبک فیزیکی کمک نمایید. مثلا در هنگام دست دادن با مردم اصول خوب دست دادن را رعایـت کـرده، همواره نام اشخاص را به یادآورده، تماس اداری را با بردباری پـذیراباشید، ایستادن حرفه ای را رعایت کرده، به شکلی کنترل شـده بنشینید. هنگام سخن گفتن از حرکات سر و دست استفاده کرده تا حضورتان تقویت شود.

دهمین ویژگی مهم: شهامت

 با شهامت بودن یعنی ریسک کردن، ریسک کردن با پول، استراتژی ها، طرح ها، عملیات، و افراد. شما با پرهیز از نگرانی، جلـوگیری از بـروز فشار عصبی غیر لازم در درون خود، و عدم تعلل در کار، شهامت را در خود پدیـد مـی آوریـد. شـما بـا انجـام دادن کارهایی که دیگران از انجام آن بیم دارند شهامت را در خود به وجود می آورید.
برای اینکه شهامت بیشتری داشته باشید،بیندیشید، صادق باشید، بازخوردهای صحیح را در مورد تصمیمتـان از اشخاص مناسب دریافت کنید.
ایجاد دگرگونی عمیق در یک محیط کار سنتی و خشک احتیاج به شهامت دارد. لیکن این رییس است که میل دارد آن را به خرج دهد و به بلندترین قله دست یابد. در زندگی روزمره، و در کسب و کار، مرزها، محدودیتها، روشها، ضابطه ها و رفتارهای غیرمنتظـره ای وجـود دارد. گاه گاهی از این قید و بندها خارج شوید.

یازدهمین ویژگی مهم: شوخ طبعی

مدیران عالی می دانند که می توانند و باید تقریباً همه وقت، با همه کس، تحت هر شرایطی خوش رو باشند. شـوخ طبعـی برای آنکه واقعی باید روش ثابت زندگی باشد.
شوخی عامل مهمی است که فاصله ها را از نظر فرهنگی، از نظر مقام، و دیگـر موانـع ظـاهری کوتـاه می کند. شما با اشخاصی که شوخی می کنند پیوند می خورید. مردم کسانی را که با آنان می توانند بخندند دوسـت می دارند.

البته همه ما شوخی هایی را دیده و شنیده ایم که نامناسب، بی موقع، موجب سوءتفاهم، یاآزاردهنده بوده است. واقعیت این است که بعضی اشخاص به نحو نامناسبی از شوخی استفاده می کنند، اما این بدان معنـا نیسـت کـه شـما نباید بکوشید به نحوی مناسب از آن استفاده نمایید. به یاد داشته باشید حتی اگر حرف بامزه و مناسبی را در زمـان مناسب بگویید و یخ را بشکنید می توانید دیگران را آرام سازید، فشار عصبی خود را کاهش دهید، و برقراری ارتباط را تسـهیل نمایید.

دوازدهمین ویژگی مهم: کمی نقش آفرینی

هر کس که در رأس قرار دارد تا اندازه ای از هنر تئاتر استفاده می کند. حتی هنگامی که مدیران عالی ایـن اظهـار نظر را رد می کنند در حقیقت دارند نقش بازی میکنند. مدیران عالی خیلی تحت فشار قرار دارند و بیش از حد تلاش می کنند تا تحت فشار به نظر نرسند.

واقعیت این است که بخش “نقش آفرینی” یک مدیر کارآمد یکی از رازهای تجاری او است که بـه دقیـق تـرین شـکل حراست می شود. برای نقش آفرینی بیشتر برخی از حرکات زیر توصیه میشود:

•هنگام دست دادن یک و نیم ثانیه بیشتر دست طرف مقابل را در دست نگه دارید تا صمیمی تر به نظر برسید.
•با وضع بدنی مناسب بایستید تا پرتحرک و با نشاط به نظرآیید.

سیزدهمین ویژگی مهم: جزئی نگری

هر قدر بالاتر بروید بیشتر تحت تأثیر تصویر بزرگی که از مسائل دارید، قرار می گیرد و بیشـتر امکـان دارد فکـر کنید لازم نیست آدمی جزئی نگر باشید. اشتباه می کنید. درست برعکس این است.

طبق گفته رؤسای کامل، هر قدر بالاتر روید، آگاه بودن از جزئیات، چـه جزئیـاتی کـه شـما ازآن غفلـت می کنید و چه جزئیاتی که دیگران ندیده می گیرند اهمیت بیشتری دارد.
جزئی نگر بودن به معنی سختگیری بی مورد نیست. به معنای دقیق بودن و برعهـده گـرفتن مسـئولیت کامـل نتایج اقدامات است. به معنای آن نیست که شخص آنقدر در جزئیات امور غرق شود که اصل ماجرا را از یاد ببرد.

چگونه مانند یک مدیرِعالی بیندیشیم؟

چهاردهمین ویژگی مهم: خوب بودن در کار و میل به رهبری

خوب بودن در کسب و کار مستلزم آن است که شخص هم متخصـص باشـد و هـم آشـنا بـه مسـائل عمـومی. متخصص بودن یعنی : شما در یک یا دو زمینه که برای شرکتتان دارای اهمیت است مانند امور مالی، بازاریابی، امور حقوقی، مهندسی، یا تکنولوژی بسیار متبحر باشید. اگر زمینه های مهمی را که در شرکتتـان مـورد نیـاز اسـت نمی شناسید،آنها را کشف کنید. چیزی را که مطلع می شوید بررسی کنید، بپرسید و مورد بـازبینی مضـاعف قـرار دهید. اگر امکان دارد یک مسیر تخصصی را که اولاً ازآن لذت میبرید و ثانیاً شرکت به آن نیاز دارد برگزیـده و در آن تبحر پیدا کنید.
تنها یک شغل در شرکت وجود دارد که مستلزم آشنایی به مسائل عمومی است و آن شغل مدیریت عالی اسـت.
شما در مسـیرتان بـه سـوی دستیابی به شغل مدیریت عالی متوجه خواهید شد که این شغل توازنی است میان دو ضرورت بـدین معنـی کـه در همان حال که هدف برتری در تخصص خویش را به طور جدی دنبال می نماییـد درک مـی کنیـد کـه بایـد اسـتعداد آشنایی به مسائل عمومی را گسترش دهید. حقیقت این است که افراد باید برای دستیابی به این شغل عمـومی یـک مسیر تخصصی را انتخاب نمایند. چنانچه خوب بودن در کار و تمایل به رهبری به طور یک جا در شخص جمع شود وی را از دیگران ممتاز خواهد ساخت.

مدیران عالی علاوه بر تمامی موارد ذکر شده، موارد زیر را نیز رعایت میکنند. رعایت این مـوراد باعـث تکامـل مدیران عالی خواهد شد:

•انتظاراتی را که از کارکنان دارید به طور صریح تعیین کنید.

•از حضور فیزیکی استفاده کنید. یک قیافه آرام، توأم با اعتماد به نفس و حاکی از کفایت می گوید مـن رهبـری را در دست دارم و مایل هستم با من صعود کنید شما برایم اهمیت دارید مطمئن باشید همه چیـز را در کنتـرل خـود دارم.

•در شرکت حضوری آشکار داشته باشید. به این معنا که سعی کنید فقط پشت میزتان ننشیند، اهل تجربه عملـی باشید، در گوشه و کنار بگردید و با افراد خارج از شرکت نیز صحبت کنید.

•در جلسه ای که برای رفع مشکلات تشکیل می دهید عقیده خود را از همان ابتدا ابلاغ نکنید. زیرا اگر کارکنان را با پرسش های جهت یافته وادار به اندیشه کنید، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.

•در مورد خودتان به طور ادواری تحقیق و بررسی کنید. از اندیشه های خود و ملاحظات دیگران نسبت بـه نحـوه برخوردتان با مشکل یادداشت بردارید. اگر شما به عنوان رییس سابقه ای از ارزیابی میزان اثربخشی خـویش تشـکیل دهید دیگران را نیز می توانید به سادگی ارزیابی نمایید.

•چهار یا پنج مورد از کارهایی را که می خواهید انجام شود مشخص کرده و برنامه ریزی نمایید.

پانزدهمین ویژگی مهم : جنگیدن به خاطر کارکنان

اگر فهرستی از کارهای انجام شدنی برای موفقیت وجود داشته باشد، مدیران عالی مـی داننـد کـه اشتیاق به جنگیدن به خاطر کارکنانشان باید درصدر این فهرست باشد.
اگر می خواهید کارکنانتان از شما حمایت کنند، ازآنان حمایت کنید و به آنان وفادار باشید روحیه شادی و نشاط را تقسیم کنید.

همچنین اگـر مـی خواهیـد رئیستان از شما دفاع کند، پیشاپیش او را از فعالیت هایتان آگاه کنید. او را غافلگیر نکنید. تا زمـانی کـه او را دربـاره موقعیت های حساس آگاه نکرده اید، نمی توانید از وی انتظار حمایت داشته باشید.

شانزدهمین ویژگی مهم : اشتیاق به پذیرش اشتباهات 

مدیران عالی اشتباهات را می پذیرند. اشتباه یـک خطـا، یـک کوتـاهی، یـک تصـور نادرسـت، یـک سوءتفاهم ، یک لغزش و یا یک سهو است. هنگامی که اشتباه پیش می آید، آن راقبـول کنیـد، متوقف سازید، تصحیح کنید . مهمتر از همه اینکه آن را تکرار نکنید. تکرار اشتباهات مشابه نشان دهنده عـدم توجـه بـه جزئیات، نگرش ضعیف و نیاز شدید فرد به بهسازی وضعیت خویش است.

هفدهمین ویژگی مهم: صراحت لهجه

مدیران عالی برای کسانی که حاشیه می روند حداقل وقت و حوصله را دارند. شما هرچه مقـامتـان بـالاتر بـرود تحملتان نیز کمتر می شود. مدیران عالی رک و صریح هستند، و همین را در دیگران انتظار دارند. شما باید صـریح، صادق و رک باشید. زمانی که شما وارد اصل مطلب نمی شوید و حاشیه مـی رویـد وتلاش می کنید ارتباط برقرار نمایید ممکن است حالت زیر به وجودآید:

مردد و گاه نادرست به نظر می رسید، شرح اطلاعات اصلی را فراموش می کنید، خودتان را بـرای حملـه آمـاده می کنید زیرا آسیب پذیر به نظر می رسید.

صحبت کردن :
قبل از صحبت، لحظاتی را صرف فکر کردن در باره معنای گفتگویتان بکنید. در این صورت نتیجه بسیار بهتری به دست می آورید.

زمانی که شاد، عصبانی، یا در حالتی بین این دو هستید با صدای نرم و خوش آهنگ صحبت کنید، رؤسا لازم است هنگام کار برخود مسلط باشند. درست همان گونه که در ارتباط برقرار کردن باید صریح باشد، صدایتان نیـز بایـد صریح باشد.

اگربه گونه ای صحبت کنید که نشان دهید شایسته گفت و شنود ابد، اشخاص مهم تمایل پیدا مـی کننـد بـا شما سخن بگویند.

نوشتن :
رؤسای کامل صریح و روشن می نویسند. در یک یا دوجمله خواننده را از چگونگی امر آگاه ساخته، موضوع را خلاصه می نمایند و زمینه را آماده می کنند.

هیجدهمین ویژگی مهم: مهربانی

مدیران عالی به اثبات می رسانند که روسا می توانند آدم خوش برخوردی باشد که در عـین صمیمی بودن، باز هم قوی بوده و کارشان را به درستی انجام می دهند. مهربان بودن بر یک نظام ارزشی ساده مبتنی است: بـه مـردم احتـرام بگذاریـد، آنچـه را کشـت می کنید همان را برداشت خواهید کرد.

شما می توانید با آهنگ صمیمانه و لبخند مشفقانه به یک کارمند تذکرات صـحیح بدهیـد و از او انتقـاد کـرده و نتایج مؤثری بگیرید.

چگونه مانند یک مدیرِعالی بیندیشیم؟

نوزدهمین ویژگی مهم: کنجکاوی

یکی از مؤثرترین ویژگی های فردی که رؤسای خوب از آن بهره می گیرند کنجکاوی است. بـرای موفـق بـودن در هر کاری باید کسی باشیدکه پرسیدن را آغاز نموده و پاسخ ها را کسب می کند و واقعاً به آنها گـوش مـی دهـد. چنانچه روزی دست از جستجو بردارید، جریان رشد را متوقف خواهید کرد.

کلید کنجکاو بودن طرز و تکنیک برخورد است. بایستی بخواهید اطلاعات تازه را فرا بگیرید یا اطلاعات قـدیمی را شفاف نمایید. پرسش هایی که روی آنها لازم خوب فکر شده باشد باید موارد زیر را تحقق بخشد:

زمینه لازم برای فکر کردن شما را فراهم آورد، نسبت به تفکر شما ایجاد اعتماد کند، گفت و شنود ایجـاد کنـد، دری را بگشاید که کارکنان بتوانند ازآن عبور کنند، بتواند باعث دنبال کردن مسائل تا انتها شود.

بیستمین ویژگی مهم: رقابت جویی

زندگی ذاتاً محیط رقابت است و تردیدی وجود ندارد که زندگی شغلی یک مبارزه دائمی است. شما ناچـار هستید برای تلاش در عرصه زندگی قدری طبع رقابت جو داشته باشید.
رقابت برای رشد فردی و حرفه ای چیز خوبی است. سختی و مشقت مثبت که ناشی از مبارزه بـا حریـف باشـد مهارت های شما را تقویت می نماید.

[boc_message type=” warning_msg”]از موفقیـت های آسان درس زیادی نمی آموزید این نبرد است که به شما درس های زیادی می دهد.[/boc_message]

بیست و یکمین ویژگی مهم: انعطاف پذیری

مدیران عالی افرادی انعطاف پذیر هستند. انعطاف پذیر بودن بـه معنـای بـی اراده و سسـت بـودن نیست. معمولاً اشخاصی که می توانند و خواهان آنند که واکنش خود را در قبـال شـرایط تـازه تعـدیل نماینـد، بهتـر می توانند خود را با هر چیز تازه ای هماهنگ کنند.

یک دلیل ساده برای نرمش و انعطاف پذیری این است که بتوانید در صورت لزوم تصـمیم هـا و طـرزفکر قدیمی را از ذهن بیرون کنید. زمانی که انعطاف پذیر هستید قادرید که اشتباهات را بپذیرید.

بیست و دومین ویژگی مهم: مهارت در قصه گویی

زندگی سرشار از لطایف و ظرایف است. مدیران عالی از این لطیفه ها برای توصیف، نمایش، و نقاشی کردن تصویر استفاده می کنند تا بی وقفه ارتباط برقرار کنند. هدف از قصه گفتن ایـن است که اطلاعات را به یاد ماندنی، روشن، مفید و مناسب نمود.

شما ضمن آن که به صحبت مردم گوش می کنید، کسب و کار را تجربه می کنید. شـش پرسـش اساسی در باره موقعیت ها را فراخواهید گرفت. چه کسی، چه چیزی، چه موقع، کجا، چگونـه و چرا و قصـه در ایـن جزئیات نهفته است. قصه ها باید واقعی، متناسب، موجز و مختصر و جدید باشند.

[book_source_shortcode]چگونه چون یک مدیرعالی بیندیشیم[/book_source_shortcode]

0 0 نظر
رتبه مقاله
اشتراک
اطلاع از
0 نظر
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
0
افکارتو دوست دارم. لطفا کامنتش کن!x
()
x