013-34934

نتایج ارزیابی دکتر موبایل

 

نتایچ پرسنل فروش دکتر موبایل

نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده:سال ارزیابیماه ارزیابیمهارت های ارتباطی نظم و انضباطمسئولیت پذیریانعطاف پذیری در کاردانش تخصصی توانایی رفع چالش های کارینتیجه ارزیابی ماهآیتم های مورد بهبودتوضیحاتسمت
نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده:سال ارزیابیماه ارزیابیمهارت های ارتباطی نظم و انضباطمسئولیت پذیریانعطاف پذیری در کاردانش تخصصی توانایی رفع چالش های کارینتیجه ارزیابی ماهآیتم های مورد بهبودتوضیحاتسمت

 


 

نتایج ارزیابی اداری و پشتیبانی دکتر موبایل

نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده:سال ارزیابیماه ارزیابیشاخص نظم و انضباطمهارت های ارتباطیمسئولیت پذیریانعطاف پذیری در کاردانش تخصصی توانایی رفع چالش های کارینتیجه ارزیابی ماهآیتم های مورد بهبودتوضیحاتسمت
نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده:سال ارزیابیماه ارزیابیشاخص نظم و انضباطمهارت های ارتباطیمسئولیت پذیریانعطاف پذیری در کاردانش تخصصی توانایی رفع چالش های کارینتیجه ارزیابی ماهآیتم های مورد بهبودتوضیحاتسمت

 


 

نتایج ارزیابی سرپرستان دکتر موبایل

نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده:نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:سال ارزیابیماه ارزیابینظم و انضباطمهارت های ارتباطیمسئولیت پذیریانعطاف پذیری در کاردانش تخصصیتوانایی رفع چالش های کاریتوانایی رهبرینتیجه ارزیابی ماهآیتم های مورد بهبودتوضیحات تکمیلیسمت
نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده:نام و نام خانوادگی ارزیابی کننده:سال ارزیابیماه ارزیابینظم و انضباطمهارت های ارتباطیمسئولیت پذیریانعطاف پذیری در کاردانش تخصصیتوانایی رفع چالش های کاریتوانایی رهبرینتیجه ارزیابی ماهآیتم های مورد بهبودتوضیحات تکمیلیسمت