ا ۲۰ وظیفه مهم مدیران فروش

  ۹۹/۱/۹

  ا ۵ گام کلیدی در هدف گذاری سال ۹۹

  ۹۹/۱/۱۱

  ا چگونه شخصیتی کاریزماتیک داشته باشیم؟

  ۹۹/۱/۶

  ا راهکارهای گذر از کرونا

  ۹۹/۱/۴

  ا چگونگی تعامل مدیران با پرسنل در بحران کرونا

  ۹۹/۱/۱

  ا راهکارها و ویژگی های فروش در دوره پسا کرونا

  ۹۹/۱/۷

  ا مدیریت کارکنان بی انگیزه

  ۹۹/۱/۱۵

web hit counter