لایوهای عید ۹۹

[av_fullscreen size=’extra_large’ image_attachment=” animation=’slide’ conditional_play=” autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=’av-control-default’ av_uid=’av-k8zk5jmh’ custom_class=”]
[av_fullscreen_slide id=’44888′ av_uid=’av-uptchi’][/av_fullscreen_slide]
[/av_fullscreen]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’20px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=’rgba(0,0,0,0.59)’ radius=’10px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow=’aviaTBcolumn_boxshadow’ column_boxshadow_color=’rgba(0,0,0,0.6)’ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_gradient’ background_color=” background_gradient_color1=’rgba(255,10,10,0.65)’ background_gradient_color2=’rgba(34,111,244,0.56)’ background_gradient_direction=’radial’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-17e1tcm’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8zkdnxr’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i”]  ا ۲۰ وظیفه مهم مدیران فروش

[video_popup url=”https://as10.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/8ccf1fa83d4598fe61b878e3fde099f821118831-240p.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”” h=”” co=”” dc=”” di=”” img=”https://modirno.ir/wp-content/uploads/2020/04/20vazifeh-modiran.png” iv=””]

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  ۹۹/۱/۹

[av_button label=’دانلود فایل’ link=’manually,https://as10.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/8ccf1fa83d4598fe61b878e3fde099f821118831-240p.mp4′ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1bak446′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’20px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=’rgba(0,0,0,0.59)’ radius=’10px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow=’aviaTBcolumn_boxshadow’ column_boxshadow_color=’rgba(0,0,0,0.6)’ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_gradient’ background_color=” background_gradient_color1=’rgba(255,10,10,0.65)’ background_gradient_color2=’rgba(34,111,244,0.56)’ background_gradient_direction=’radial’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-17e1tcm’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8zkdnxr’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i”]  ا ۵ گام کلیدی در هدف گذاری سال ۹۹

[video_popup url=”https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/29cf176ef71e488d119c5e06eba1b24921152152-240p.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”” h=”” co=”” dc=”” di=”” img=”https://modirno.ir/wp-content/uploads/2020/04/5gamkilidi-hadaf99.png” iv=””]

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  ۹۹/۱/۱۱

[av_button label=’دانلود فایل’ link=’manually,https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/29cf176ef71e488d119c5e06eba1b24921152152-240p.mp4′ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1bak446′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’20px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=’rgba(0,0,0,0.59)’ radius=’10px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow=’aviaTBcolumn_boxshadow’ column_boxshadow_color=’rgba(0,0,0,0.6)’ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_gradient’ background_color=” background_gradient_color1=’rgba(255,10,10,0.65)’ background_gradient_color2=’rgba(34,111,244,0.56)’ background_gradient_direction=’radial’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-17e1tcm’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8zkdnxr’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i”]  ا چگونه شخصیتی کاریزماتیک داشته باشیم؟

[video_popup url=”https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ef2f059b42dbe0da96a307bcf48fe09621125748-240p.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”” h=”” co=”” dc=”” di=”” img=”https://modirno.ir/wp-content/uploads/2020/04/karizmatic.png” iv=””]

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  ۹۹/۱/۶

[av_button label=’دانلود فایل’ link=’manually,https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ef2f059b42dbe0da96a307bcf48fe09621125748-240p.mp4′ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1bak446′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’20px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=’rgba(0,0,0,0.59)’ radius=’10px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow=’aviaTBcolumn_boxshadow’ column_boxshadow_color=’rgba(0,0,0,0.6)’ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_gradient’ background_color=” background_gradient_color1=’rgba(255,10,10,0.65)’ background_gradient_color2=’rgba(34,111,244,0.56)’ background_gradient_direction=’radial’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-17e1tcm’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8zkdnxr’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i”]  ا راهکارهای گذر از کرونا

[video_popup url=”https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ec21ac438505ef4a810d58f540af0bc721126855-240p.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”” h=”” co=”” dc=”” di=”” img=”https://modirno.ir/wp-content/uploads/2020/04/gozar-az-korona.png” iv=””]

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  ۹۹/۱/۴

[av_button label=’دانلود فایل’ link=’manually,https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ec21ac438505ef4a810d58f540af0bc721126855-240p.mp4′ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1bak446′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’20px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=’rgba(0,0,0,0.59)’ radius=’10px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow=’aviaTBcolumn_boxshadow’ column_boxshadow_color=’rgba(0,0,0,0.6)’ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_gradient’ background_color=” background_gradient_color1=’rgba(255,10,10,0.65)’ background_gradient_color2=’rgba(34,111,244,0.56)’ background_gradient_direction=’radial’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-17e1tcm’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8zkdnxr’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i”]  ا چگونگی تعامل مدیران با پرسنل در بحران کرونا

[video_popup url=”https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/bb5fa0de6744894b5ab0977e0972b11c21117292-240p.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”” h=”” co=”” dc=”” di=”” img=”https://modirno.ir/wp-content/uploads/2020/04/dargi-maboudi.png” iv=””]

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  ۹۹/۱/۱

[av_button label=’دانلود فایل’ link=’manually,https://as1.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/bb5fa0de6744894b5ab0977e0972b11c21117292-240p.mp4′ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1bak446′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’20px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=’rgba(0,0,0,0.59)’ radius=’10px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow=’aviaTBcolumn_boxshadow’ column_boxshadow_color=’rgba(0,0,0,0.6)’ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_gradient’ background_color=” background_gradient_color1=’rgba(255,10,10,0.65)’ background_gradient_color2=’rgba(34,111,244,0.56)’ background_gradient_direction=’radial’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-17e1tcm’ custom_class=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8zkdnxr’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i”]  ا راهکارها و ویژگی های فروش در دوره پسا کرونا

[video_popup url=”https://as8.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/66a886bf09b8c01d8584a4c5c38d121921151730-240p.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”” h=”” co=”” dc=”” di=”” img=”https://modirno.ir/wp-content/uploads/2020/04/asiachi-maboudi.png” iv=””]

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  ۹۹/۱/۷

[av_button label=’دانلود فایل’ link=’manually,https://as8.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/66a886bf09b8c01d8584a4c5c38d121921151730-240p.mp4′ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1bak446′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]
[/av_one_half]

[av_one_fourth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’0px’ highlight=” highlight_size=” border=” border_color=” radius=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-lzp1py’][/av_one_fourth]

[av_one_half min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” margin=’0px’ margin_sync=’true’ row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” padding=’20px’ padding_sync=’true’ highlight_size=’1.1′ border=” border_color=’rgba(0,0,0,0.59)’ radius=’10px’ radius_sync=’true’ column_boxshadow=’aviaTBcolumn_boxshadow’ column_boxshadow_color=’rgba(0,0,0,0.6)’ column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_gradient’ background_color=” background_gradient_color1=’rgba(255,10,10,0.65)’ background_gradient_color2=’rgba(34,111,244,0.56)’ background_gradient_direction=’radial’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-17e1tcm’ custom_class=”]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-k8zkdnxr’ custom_class=” admin_preview_bg=”]
[wp-svg-icons icon=”camera-2″ wrap=”i”]  ا مدیریت کارکنان بی انگیزه

[video_popup url=”https://as7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/d25a3f44b119b25d12612e349801791021125279-240p.mp4″ text=”” title=”” auto=”” n=”” p=”” wrap=”” rv=”” w=”” h=”” co=”” dc=”” di=”” img=”https://modirno.ir/wp-content/uploads/2020/04/behzad-mabodi.png” iv=””]

[wp-svg-icons icon=”calendar” wrap=”i”]  ۹۹/۱/۱۵

[av_button label=’دانلود فایل’ link=’manually,https://as7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/d25a3f44b119b25d12612e349801791021125279-240p.mp4′ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’center’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-1bak446′ custom_class=” admin_preview_bg=”]

[/av_textblock]

[/av_one_half][av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av_uid=”]

[av_image src=’https://modirno.ir/wp-content/uploads/2019/03/backheader12.jpg’ attachment=’44879′ attachment_size=’full’ align=’center’ styling=” hover=” link=’manually,https://modirno.ir/lms’ target=’_blank’ caption=” font_size=” appearance=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ copyright=” animation=’no-animation’ av_uid=’av-k8zv67rw’ custom_class=” admin_preview_bg=”][/av_image]